Príslovky


Príslovky vyjadrujú rozličné okolnosti dejov, vlastností a predmetov.


 

Príslovky delíme na:


  • príslovky miesta,

  • príslovky času,

  • príslovky spôsobu,

  • príslovky príčiny.Príslovky miesta vyjadrujú miesto deja, vlastností alebo predmetov. Pýtame sa na ne otázkami kde, kade, odkiaľ, kadiaľ, pokiaľ.


Príklady: hore, vpravo, dolu, uprostred, zhora, zdola. 

Príslovky času  vyjadrujú čas deja, vlastností alebo predmetov. Pýtame sa na ne otázkami kedy, odkedy, dokiaľ, zakiaľ.


Príklady: včera, odvčera, zajtra, teraz, potom, dávno, dnes. 

Príslovky spôsobu  vyjadrujú spôsob deja, vlastností alebo predmetov. Pýtame sa na ne otázkou ako.


Príklady: veselo, smutno, zle, pekne, pomaly, spamäti. 

Príslovky príčiny  vyjadrujú príčinu, deja, vlastností alebo predmetov. Pýtame sa na ne otázkami načo, prečo.


Príklady: zámerne, náhodne, naschvál, omylom, právom.

 

 

Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o príslovku miesta, času, spôsobu alebo príčiny:


 

 

doma

príslovka miesta

ráno

príslovka času

bolestivo

príslovka spôsobu

minule

príslovka času

vonku

príslovka miesta

rýchlo

príslovka spôsobu

bezdôvodne

príslovka príčiny

nedávno

príslovka času
Predložky


Predložky sú neohybné slová, ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami. Predložky môžu stáť pred podstatnými menami, zámenami a číslovkami.


 

Predložky delíme na:

 

  • prvotné,

  • druhotné,

  • vokalizované.Prvotné predložky  sú slová, ktoré sa vyskytujú len ako predložky v predložkových pádoch.


Príklady: bez, k, ku, na, nad, pod, pre, pri, s, so, z, zo.