Číslovky

 

Číslovky sú ohybné i neohybné slová, ktoré pomenúvajú počty osôb, zvierat, vecí, dejov a príznakov.


 

Číslovky delíme na:

 

  • základné,

  • radové,

  • násobné.


 

Základné číslovky vyjadrujú počet osôb alebo vecí. Odpovedáme nimi na otázku koľko?

 

Príklady: jeden, dva, tri, päť, sto, tisíc.


 

 

Radové číslovky  označujú poradie predmetu. Odpovedáme nimi na otázku koľký?

 

Príklady: prvý, druhý, tretí, stý, tisíci, posledný.


 

 

Násobné číslovky  označujú koľký raz, koľko ráz, koľkonásobne sa vyskytuje nejaký predmet alebo dej.

 

Príklady: raz, jedenkrát, dvakrát, dva razy, trikrát, tri razy, dvojitý, trojitý, dvojnásobný, trojnásobný, dvojnásobne, trojnásobne.

 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o základnú, radovú alebo násobnú číslovku:

 

 

 

predposledný

radová číslovka

štvornásobný

násobná číslovka

štyri

základná číslovka

osemnásta

radová číslovka

stokrát

násobná číslovka

sedemnásť

základná číslovka

siedma

radová číslovka

osemsto

základná číslovka


 

 

Slovesá

 

Slovesá sú ohybné slová, ktoré vyjadrujú dej – činnosť alebo stav, či zmenu stavu.

 

 

Slovesá delíme na:

 

  • plnovýznamové a neplnovýznamové,

  • zvratné a nezvratné,

  • činnostné a stavové.

 

 

Plnovýznamové slovesá  sú slová, ktoré vyjadrujú dej – činnosť alebo stav. Patria sem všetky činnostné a stavové slovesá.

 

Príklady: čítať, rozmýšľať, sedieť, kopať, mrznúť.

 

 

 

Neplnovýznamové slovesá sú slová, ktoré nemajú úplný význam, sú len pomocné.

 

Príklady: byť, smieť, musieť, chcieť, môcť, začať, začínať, prestať.

 

 

 

Zvratné slovesá: požičať si, odvážiť sa, blýskať sa, odtrhnúť si.

 

 

Nezvratné slovesá: rozprávať, písať, spať, pomáhať.

 

 

Činnostné slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú činnosť – keď niekto niečo koná.

 

Príklady: bežať, rozmýšľať, jesť, odchádzať, poskakovať, lúčiť sa.


 

 

Stavové slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú stály alebo premenlivý stav.

 

Príklady: belie sa, očervenel, uschli, vädli, zošedivel, zbledol.


 

 Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o činnostné alebo stavové sloveso:

 

 

 

starnúť

stavové sloveso

schnúť

stavové sloveso

hovoriť

činnostné sloveso

kvitnúť

stavové sloveso

cestovať

činnostné sloveso

telefonovať

činnostné sloveso

ružovieť

stavové sloveso

pracovať

činnostné sloveso


 

Gramatické kategórie slovies: osoba, číslo, čas, spôsob, vid.


Osoba slovesa môže byť prvá, druhá alebo tretia.

 

Príklady: 1. osobavolám, voláme, 2. osoba – voláš, voláte, 3. osoba – volá, volajú.


 

 

Číslo slovesa môže byť jednotné – singulár, alebo množné – plurál.

 

Príklady: jednotné číslo volám, množné číslo voláme.


 

 

Čas slovesa môže byť minulý, prítomný, budúci.

 

Príklady: minulý časvolala, prítomný časvolám, budúci časbudem volať. 

Spôsob slovesa môže byť oznamovací, rozkazovací, podmieňovací.


Oznamovací spôsob vyjadruje, že dej reálne existuje.

 

Príklady: upratuje, rozväzuje, cvičil, ponúknem sa.


 

Rozkazovací spôsob vyjadruje rozkaz, zákaz, výzvu.

 

Príklady: uprac, rozväzuj, cvič, ponúkni sa.


 

Podmieňovací spôsob vyjadruje možný dej, alebo dej, ktorý sa vyjadruje ako želanie či podmienka.

 

Príklady: upratal by som, rozviazal by som, bol by som cvičil, bol by som sa ponúkol. 

Vid slovesa môže byť dokonavý alebo nedokonavý.


Dokonavý vid: Ak je dej ukončený, ide o dokonavý vid slovesa.


Nedokonavý vid: Ak dej stále prebieha, čiže je neukončený, ide o nedokonavý vid slovesa.


Príklady: dokonavý vidzvolala, napísala, nedokonavý vidvolá, píše.


 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o oznamovací, rozkazovací alebo podmieňovací spôsob slovesa:

 

 

 

pozerám sa

oznamovací spôsob

rozmýšľala som

oznamovací spôsob

uteč

rozkazovací spôsob

spala by som

podmieňovací spôsob

nespadni

rozkazovací spôsob

boli by sme pomohli

podmieňovací spôsob

nakúpili by sme

podmieňovací spôsob

pôjdem spať

oznamovací spôsobCvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o dokonavý alebo nedokonavý slovesný vid:

 

 

 

moknúť

nedokonavý vid

natrieť

dokonavý vid

zahodiť

dokonavý vid

plávať

nedokonavý vid

preskočiť

dokonavý vid

skákať

nedokonavý vid

točiť sa

nedokonavý vid

jesť

nedokonavý vid

 Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 92 – 93.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.