6. Sloh

 

 

 

Komunikácia je dorozumievanie alebo sprostredkovanie myšlienokpredstávinformácií či zámerov iným osobám.

Komunikácia je výmena informácií medzi jedincami pomocou spoločného systému znakov.

 

Druhy komunikácie:

 • ústna – písomná,

 • súkromná – verejná,

 • oficiálna – neoficiálna,

 • priama – nepriama,

 • monologická – dialogická.

 

 

Ústna a písomná komunikácia

Ústna a písomná komunikácia je dorozumievanie prostredníctvom jazykových prostriedkov.

Ústna komunikácia je dorozumievanie prostredníctvom hovoreného slova.

Môže to byť napríklad osobný rozhovor dvoch alebo viacerých osôb, skupinová diskusia, porada, telefonický rozhovor a iné situácie, keď hovoriaci používa na komunikáciu hovorené slovo.

 

Základné znaky:

 • prebieha medzi dvoma alebo viacerými komunikujúcimi,

 • vyžaduje si pružnosť myslenia, dobrú slovnú zásobu,

 • okamžitá spätná väzba,

 • je ľahko uskutočniteľná,

 • vyžaduje si len malú prípravu.

 

Písomná komunikácia je dorozumievanie prostredníctvom písaného slova.

 

Základné znaky:

 • podloženosť obsahu,

 • dostatok času na prípravu,

 • dostatok času na dôkladné prečítanie,

 • pomalá alebo žiadna spätná väzba.

.

 

Súkromná a verejná komunikácia

Súkromná komunikácia prebieha v súkromnej sfére.

 

Základné znaky:

 • časté používanie nespisovných slov, slangových výrazov, rodinné slová, nedokončené vety,

 • bohatá modalita viet – používanie rozkazovacích a opytovacích viet,

 • malá vzdialenosť medzi komunikujúcimi,

 • používanie výraznej gestikulácie a mimiky.

 

Verejná komunikácia  prebieha vo verejnej sfére, v prostriedkoch masovej komunikácie.

 

Základné znaky:

 • používanie spisovného jazyka, zdvorilostných formuliek a odborných výrazov,

 • väčšia vzdialenosť medzi komunikujúcimi,

 • minimálne využívanie gestikulácie a mimiky.

 

 

Oficiálna a neoficiálna komunikácia

Oficiálna komunikácia  je dorozumievanie, ktoré sa realizuje vo verejnej sfére, na úradoch.

 

Základné znaky:

 • prísne dodržiavanie spisovného jazyka,

 • používanie zdvorilostných formuliek,

 • spoločenský odstup.

 

Neoficiálna komunikácia je dorozumievanie, ktoré sa realizuje v súkromnej sfére.

 

Základné znaky:

 • časté používanie nespisovných slov, slangových a rodinných výrazov,

 • vety sú často nedokončené,

 • časté používanie opytovacích, rozkazovacích a zvolacích viet,

 • malá vzdialenosť medzi účastníkmi komunikácie.

 

 

Priama a nepriama komunikácia

Priama komunikácia je spôsob dorozumievania, pri ktorom sú obaja účastníci v priamom kontakte.

 

Základné znaky:

 • existuje spätná väzba,

 • spontánna,

 • nepripravená,

 • nevyžaduje prísne dodržiavanie spisovnej normy.

 

Nepriama komunikácia je dorozumievanie, pri ktorom účastníci nie sú v tej istej chvíli na rovnakom mieste.

 

Základné znaky:

 • chýba bezprostredná spätná väzba,

 • často môže dochádzať k nedorozumeniam,

 • súčasná informačno-technologické komunikácie (SMS, MMS, internet) odstraňujú nevýhody nepriamej komunikácie.

 

 

Monologická a dialogická komunikácia

Monologická komunikácia je komunikácia, pri ktorej hovorí iba jeden človek.

 

Základné znaky:

 • stála komunikačná situácia,

 • hovorí iba jeden človek,

 • chýba verbálna spätná väzba,

 • komunikačné roly sa nestriedajú.

 

 

Dialogická komunikácia je komunikácia, pri ktorej sa dorozumievajú minimálne dvaja ľudia.

 

Základné znaky:

 • komunikujú minimálne dvaja účastníci,

 • funguje spätná väzba,

 • komunikačné roly sa striedajú.

 Zopakujte si:
1. Čo je komunikácia?
2. Ktoré druhy komunikácie poznáš?
3. Aký je rozdiel medzi priamou a nepriamou komunikáciou?
4. Ktoré znaky sú typické pre ústnu komunikáciu?
5. Ktoré znaky sú typické pre súkromnú komunikáciu?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. 92 s.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.