1. Tvaroslovie


Slovné druhy delíme na:

 

 • ohybné,

 • neohybné.


Ohybné slovné druhy sú slová, ktoré menia svoje tvary ohýbaním – skloňovaním alebo časovaním.


 

Medzi ohybné slovné druhy patria:


 • podstatné mená,

 • prídavné mená,

 • zámená,

 • číslovky,

 • slovesá.



Podstatné mená


Podstatné mená sú plnovýznamové ohybné slová, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, rastliny, vlastnosti, deje, vnútorné stavy.


 

Podstatné mená delíme na:


 • všeobecné a vlastné,

 • konkrétne a abstraktné,

 • pomnožné.


 

Všeobecné podstatné mená pomenúvajú ktorýkoľvek predmet toho istého druhu.


Príklady: kniha, rieka, dom, ulica, pes, pero, nohavice, smútok, nedeľa.


 

Vlastné podstatné mená pomenúvajú jednotliviny toho istého druhu. Píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom.


Príklady: Dunaj, Jozef Majtán, Bytča, Pejko, Poľsko, Tatry, Afrika.



Konkrétne podstatné mená pomenúvajú osoby, zvieratá a veci.


Príklady: lietadlo, stôl, syn, mačka, peračník, počítač, skriňa, Marek.

 


Abstraktné podstatné mená pomenúvajú nesamostatné javy – vlastnosti vecí a osôb, činnosti a deje.


Príklady: smútok, odvaha, múdrosť, hustota, počítanie, kreslenie, jas.

 


Pomnožné podstatné mená pomenúvajú jednu vec množným číslom. Majú len tvar množného čísla.

 

Príklady: nožnice, nohavice, Alpy, okuliare.


 

Podstatné mená skloňujeme podľa vzorov:


 • mužský rod – chlap, hrdina, dub, stroj,

 • ženský rod – žena, ulica, dlaň, kosť,

 • stredný rod – mesto, srdce, vysvedčenie, dievča.



Podstatné mená menia svoj tvar podľa pádov:


Nominatív – kto? čo?

Genitív – koho? čoho?

Datív – komu? čomu?

Akuzatív – koho? čo?

Lokál – o kom? o čom?

Inštrumentál – kým? čím?


 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o konkrétne, abstraktné, všeobecné, vlastné alebo pomnožné podstatné meno:

 

 

 

pamäť

abstraktné, všeobecné

stôl

konkrétne, všeobecné

hody

pomnožné, všeobecné

Štúr

vlastné, konkrétne

Donovaly

pomnožné, vlastné

kaviareň

konkrétne, všeobecné

bolesť

abstraktné, všeobecné

žiaľ

abstraktné, všeobecné



Prídavné mená


Prídavné mená sú ohybné slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti. Na prídavné mená sa pýtame otázkami aký? aká? aké? čí? čia? Čie?