1. Tvaroslovie


Slovné druhy delíme na:

 

 • ohybné,

 • neohybné.


Ohybné slovné druhy sú slová, ktoré menia svoje tvary ohýbaním – skloňovaním alebo časovaním.


 

Medzi ohybné slovné druhy patria:


 • podstatné mená,

 • prídavné mená,

 • zámená,

 • číslovky,

 • slovesá.Podstatné mená


Podstatné mená sú plnovýznamové ohybné slová, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, rastliny, vlastnosti, deje, vnútorné stavy.


 

Podstatné mená delíme na:


 • všeobecné a vlastné,

 • konkrétne a abstraktné,

 • pomnožné.


 

Všeobecné podstatné mená pomenúvajú ktorýkoľvek predmet toho istého druhu.


Príklady: kniha, rieka, dom, ulica, pes, pero, nohavice, smútok, nedeľa.


 

Vlastné podstatné mená pomenúvajú jednotliviny toho istého druhu. Píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom.


Príklady: Dunaj, Jozef Majtán, Bytča, Pejko, Poľsko, Tatry, Afrika.Konkrétne podstatné mená pomenúvajú osoby, zvieratá a veci.


Príklady: lietadlo, stôl, syn, mačka, peračník, počítač, skriňa, Marek.

 


Abstraktné podstatné mená pomenúvajú nesamostatné javy – vlastnosti vecí a osôb, činnosti a deje.


Príklady: smútok, odvaha, múdrosť, hustota, počítanie, kreslenie, jas.

 


Pomnožné podstatné mená pomenúvajú jednu vec množným číslom. Majú len tvar množného čísla.

 

Príklady: nožnice, nohavice, Alpy, okuliare.


 

Podstatné mená skloňujeme podľa vzorov:


 • mužský rod – chlap, hrdina, dub, stroj,

 • ženský rod – žena, ulica, dlaň, kosť,

 • stredný rod – mesto, srdce, vysvedčenie, dievča.Podstatné mená menia svoj tvar podľa pádov:


Nominatív – kto? čo?

Genitív – koho? čoho?

Datív – komu? čomu?

Akuzatív – koho? čo?

Lokál – o kom? o čom?

Inštrumentál – kým? čím?


 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o konkrétne, abstraktné, všeobecné, vlastné alebo pomnožné podstatné meno:

 

 

 

pamäť

abstraktné, všeobecné

stôl

konkrétne, všeobecné

hody

pomnožné, všeobecné

Štúr

vlastné, konkrétne

Donovaly

pomnožné, vlastné

kaviareň

konkrétne, všeobecné

bolesť

abstraktné, všeobecné

žiaľ

abstraktné, všeobecnéPrídavné mená


Prídavné mená sú ohybné slová, ktoré pomenúvajú vlastnosti. Na prídavné mená sa pýtame otázkami aký? aká? aké? čí? čia? Čie?


 

Prídavné mená delíme na:


 • akostné,

 • vzťahové,

 • privlastňovacie.


 

Akostné prídavné mená sú slová, ktoré vyjadrujú rozličné vlastnosti. Sú to slová, pri ktorých nevieme vysvetliť, ako pomenovanie vlastnosti vzniklo.


Skloňujeme ich podľa vzoru peknýcudzí.


Príklady: mäkký, prázdny, modrý, dlhý, čierny, blízky, smelý, bledý, štíhly, veľký.

 

 

Vzťahové prídavné mená sú slová, ktoré vyjadrujú vlastnosť vzťahujúcu sa k veci, okolnosti, deju. Sú to slová, pri ktorých vieme vysvetliť, ako pomenovanie vlastnosti vzniklo. Sú utvorené od iných slov.


Skloňujeme ich podľa vzoru peknýcudzí.


Príklady: bratský (brat), liečivý (liečiť), daždivý (dážď), hrací (hrať), mužský (muž).

 


Privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú, že osobám alebo zvieratám niečo patrí. Nestupňujú sa. Pýtame sa na ne otázkami čí? čia? čie?.


Skloňujeme ich podľa vzoru otcov, matkinpáví.


Príklady: otcov (kabát), Lapajova (búda), spolužiačkina (kniha), líščí (brloh).

 


 Prídavné mená skloňujeme podľa vzorov:


 • pekný,

 • cudzí,

 • otcov,

 • matkin,

 • páví.


 

Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o akostné, vzťahové alebo privlastňovacie prídavné meno:


 

 

kamarátkin brat

privlastňovacie

horký

akostné

tekutý

vzťahové

mastný

vzťahové

drobný

akostné

letecký

vzťahové

orlie hniezdo

privlastňovacie

kniežací palác

privlastňovacieZámená


Zámená sú ohybné slová, ktoré ukazujú na osoby, veci, vlastnosti a okolnosti. .


 

Zámená delíme na:


 • osobné,

 • privlastňovacie.


 

Osobné zámená sú slová, ktoré označujú prvú, druhú alebo tretiu osobu v jednotnom aj v množnom čísle.


Príklady: ja, ty, my, on, ona, ono, vy, oni, ony.Privlastňovacie zámená sú slová, ktoré vyjadrujú privlastňovanie prvej, druhej alebo tretej osobe v jednotnom aj v množnom čísle.


Príklady: môj, moja, moje, náš, naša, tvoj, tvoja, jeho, jej, ich.Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o osobné alebo privlastňovacie zámeno:


 

 

ty

osobné

jeho (otec)

privlastňovacie

tvoj

privlastňovacie

my

osobné

ony

osobné

ona

osobné

jej (pes)

privlastňovacie

váš

privlastňovacie

 Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 92 – 93.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.