Ustálené slovné spojenia


Ustálené slovné spojenia sú:


  • prirovnania,

  • porekadlá,

  • príslovia,

  • pranostiky.


 

Prirovnanie je ustálené slovné spojenie, ktoré porovnáva jeden predmet s iným na základe vzájomnej podobnosti alebo zhodných vlastností.


Prirovnaním môžeme niečo názornejšie pomenovať alebo zveličiť nejakú vlastnosť.


 

Príklady:


bledý ako stena,

vysoký ako jedľa,

hladný ako vlk,

spí ako drevo.


 

Porekadlo je ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne pomenúva nejaký jav. Porekadlo je krátky ľudový výrok, z ktorého neplynie poučenie.


Porekadlo výstižne a väčšinou vtipne vyjadruje životnú skúsenosť a múdrosť ľudí.


Porekadlo má charakter uzatvorenej vety.Príklady:


Mlieko mu tečie po brade.

Láska hory prenáša.

Každý pes má blchy.

Vzal nohy na plecia.

Budeš si labu lízať.

 

 

Príslovie je ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne pomenúva nejaký jav a na rozdiel od porekadla prináša isté poučenie.


Príslovie výstižne vyjadruje múdrosť, pozorovaciu schopnosť a dlhodobú životnú skúsenosť ľudí.Príklady:


Komu niet rady, tomu niet pomoci.

Kto vysoko lieta, nízko padá.

Bez práce nie sú koláče.

Kto nemá v hlave, má v pätách.Pranostika je ustálené slovné spojenie, ktoré vyjadruje predpoveď počasia alebo životnú skúsenosť.


Pranostiky vznikli na základe dlhého pozorovania prírodných javov.Príklady:


Čo január zazelená, to máj spáli.

Matej ľady láme.

Katarína na ľade a Vianoce na blate.

Čo august nedopečie, to september nedovarí.Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o prirovnanie, porekadlo, príslovie alebo pranostiku:


kradne ako straka

prirovnanie

Kto chce žať, musí siať.

príslovie

Má tenké uši.

porekadlo

Svätý Martin chodí na bielom koni.

pranostika

mocný ako lev

prirovnanie

Nedal si po hlave skákať.

porekadlo

September, z poľa ber!

pranostika

Kto mlčí, ten svedčí.

príslovie


 

Odvodené slová


Odvodené slová sú slová, ktoré vznikli:

 

  • zo základových slov a predpony,

  • zo základových slov a prípony.Odvodené slová, ktoré vznikli zo základových slov pomocou predpony:


Zo základového slova kresliť vznikli pomocou predpôn nové odvodené slová: nakresliť, odkresliť, obkresliť, vkresliť, prekresliť, vykresliť.

 

 

Odvodené slová, ktoré vznikli zo základových slov pomocou prípony:


Zo základového slova dom vznikli pomocou prípon nové odvodené slová: domček, domčúrik, domisko, domový, domovník.


 

Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či odvodené slovo vzniklo pomocou predpony alebo prípony:

preliať

pomocou predpony

kohútik

pomocou prípony

chlapček

pomocou prípony

vyletieť

pomocou predpony

skladník

pomocou prípony

myšička

pomocou prípony

sčítať

pomocou predpony

zakričať

pomocou predponyZložené slová


Zložené slová sú slová, ktoré vznikajú spojením zvyčajne dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov.


 

Príklady:


voda + váha - vodováha,

zver + lekár - zverolekár, 

auto + škola - autoškola,

voda + liečba – vodoliečba.Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 92 – 93.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.