Synonymá a antonymá


Synonymá sú slová s podobným alebo rovnakým významom, synonymá rozlične pomenúvajú jeden jav. Príklady: obézny - tučný – tlstý – mocný – široký – obor – silný – mohutný.


Antonymá sú slová, ktoré majú opačný význam. Príklady: tučný – chudý, rozprávať – mlčať, všetko – nič.Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o synonymá alebo antonymá:


 

 

sedieť - stáť

antonymá

horný - dolný

antonymá

príšera - mátoha

synonymá

hovoriť - rozprávať

synonymá

dobre - zle

antonymá

deň - noc

antonymá

mláka - kaluž

synonymá


 

Staré a nové slová


Staré slová delíme na:


  • Historizmy  - v bežnej reči sa nepoužívajú, pretože zanikol jav alebo predmety, ktoré pomenúvali. Napríklad: dereš, mušketier, zbojník.

  • Archaizmy – pomenúvajú javy alebo predmety, ktoré existujú, ale sa v bežnej reči nepoužívajú, pretože ich nahradili modernejšie slová. Napríklad: švec (obuvník), árešt (väznica), počty (matematika).

  • Zastarané slová – slová, ktoré majú novšie pomenovanie, používa ich staršia generácia. Napríklad: nižepodpísaný (dolupodpísaný), bukréta (kytica), podivín (čudák).


 

Nové slová – neologizmy sú slová, ktoré sa dostali do slovnej zásoby len nedávno.


Neologizmy sú nové slová, ktoré vznikajú na pomenovanie nových predmetov alebo javov. Napríklad: čip, programátor, antipatia, mobil, sponzor, video, web.Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o historizmus, archaizmus alebo neologizmus:


 

 

hajdúch

historizmus

prírodospyt

archaizmus

kalkulačka

neologizmus

šesták

historizmus

groš

historizmus

webstránka

neologizmus

felčiar

historizmus

sklep

archaizmusNeutrálne a citovo zafarbené slová


Neutrálne slová sú slová bez citového zafarbenia, nevyjadrujú žiadny citový vzťah k pomenovanej skutočnosti. Vyjadrujú len vecný význam. Napríklad: voz, dom, strom, mama.


Citovo zafarbené - expresívne slová vyjadrujú citový vzťah k pomenovanej skutočnosti. Vyjadrujú vecný význam a zároveň postoj hovoriaceho k pomenovanej skutočnosti. Napríklad: mamulienka, dieťatko, psíček, zubiská, obrisko, psisko.


 

Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o neutrálne alebo citovo zafarbené slovo:


 

 

mačka

neutrálne slovo

macko

citovo zafarbené slovo

babička

citovo zafarbené slovo

domčúrik

citovo zafarbené slovo

ruka

neutrálne slovo

drichmať

citovo zafarbené slovo

slonisko

citovo zafarbené slovo

dieťa

neutrálne slovo


 

Domáce slová a slová cudzieho pôvodu


Domáce slová sú slová, ktoré majú domáci pôvod. Napríklad: noha, kniha, dieťa, ticho.

 

Slová cudzieho pôvodu sú slová, ktoré boli prebraté alebo v súčasnosti sa preberajú z cudzích jazykov. Napríklad: hygiena, diktát, delfín, rádio, televízor.


 

Cvičenie:


Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o domáce slovo alebo slovo cudzieho pôvodu:


 

 

disciplína

slovo cudzieho pôvodu

chlapci

domáce slovo

dívať sa

domáce slovo

bicykel

slovo cudzieho pôvodu

tip

slovo cudzieho pôvodu

čistota

domáce slovo

softvér

slovo cudzieho pôvodu

ticho

domáce slovo


 

Skrátené slová


Skrátené slová delíme na:


  • skratky,

  • značky,

  • iniciálové skratky,

  • skratkové slová.Skratky vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova. Obyčajne končia spoluhláskou a píšeme za nimi bodku. Napríklad: MUDr., atď., a pod.


Značky – napríklad: l – liter, Zn – zinok, sin – sínus, cm – centimeter, kg – kilogram.


Iniciálové skratky vznikajú z prvých začiatočných písmen združeného pomenovania. Píšeme ich s veľkými začiatočnými písmenami. Napríklad: USA, SR, ZŠ.


Značkové slová vznikajú zo začiatočných písmen alebo slabík slov, častí združeného pomenovania. Dajú sa skloňovať. Napríklad: TANAP – Tatranský národný park, Slovnaft – Slovenská nafta, SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív.Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 92 – 93.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.