1. Zvuková stránka jazyka a pravopis


Hlásky delíme na:

 

 • samohlásky,

 • spoluhlásky,

 • dvojhlásky.


 

Samohlásky delíme na:

 

 • krátke – a, e, ä, i, y, o, u,

 • dlhé – á, é, í, ý, ó, ú.


 

Spoluhlásky delíme na:

 

 • tvrdé – h, ch, k, g, d, t, n, l,

 • mäkké – č, dž, š, ž, c, dz, j, ď, ť, ň, ľ,

 • obojaké – b, m, p, r, s, v, z, f.


 

Spoluhlásky podľa znelosti delíme na:

 

 • znelé párové – b, d, ď, dz, dž, g, h, v, z, ž,

 • neznelé párové – p, t, ť, c, č, k, ch, f, s, š,

 • znelé nepárové (zvučné) – m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j.


 

Dvojhlásky: ia, ie, iu, ô.


 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o samohlásku, spoluhlásku alebo dvojhlásku:

 

 

 

ý

dlhá samohláska

m

obojaká spoluhláska, znelá nepárová spoluhláska

ô

dvojhláska

ť

mäkká spoluhláska, neznelá párová spoluhláska

h

tvrdá spoluhláska, znelá párová spoluhláska

ĺ

znelá nepárová spoluhláska

ä

krátka samohláska

s

obojaká spoluhláska, neznelá párová spoluhláska 1. Zvukové vlastnosti reči


Medzi zvukové vlastnosti reči patrí:

 

 • Slovný prízvuk - výraznejšie vyslovenie slabiky, v slovenčine slovný prízvuk dávame zvyčajne na prvú slabiku slova. Napríklad: rak, roky, bätko.

 • Vetný prízvukdôraz - dôraz vo vete kladieme na významovo najdôležitejšie slovo, teda na slovo, ktoré chceme zvýrazniť. Napríklad: Sestra kúpila mame knihu. Sestra kúpila mame knihu. Sestra kúpila mame knihu.

 • Prestávka – prerušenie ústneho prejavu na určitý čas.

 • Melódia – klesavá, stúpavá, polostúpavá.

 • Sila hlasu - vyjadruje vzťah hovoriaceho k obsahu reči, k situácii a k adresátovi, závisí od prostredia a vzdialenosti medzi komunikujúcimi.


 

 1. Náuka o slove


V slovnej zásobe rozlišujeme slová:

 

 • spisovné slová a nespisovné slová,

 • jednovýznamové slová a viacvýznamové slová,

 • synonymá a antonymá,

 • neutrálne slová a citovo zafarbené slová – expresívne slová,

 • domáce slová a slová cudzieho pôvodu,

 • staré slová a nové slová,

 • skrátené slová,

 • ustálené slovné spojenia,

 • odvodené slová,

 • zložené slová.

 

 

Spisovné a nespisovné slová

 

Spisovné slová sú slová, ktoré sa používajú vo verejnom dorozumievaní, napríklad v tlači, rozhlase, televízii, v školách, v úradoch. Napríklad: dáždnik, auto, cesta, slúchadlo, knižnica.

 

Nespisovné slová sú slová, ktoré sa používajú v súkromí, nepoužívajú sa v tlači, rozhlase, televízii, v školách, ani v úradoch.

 

 

Nespisovné slová delíme na:

 

 • Nárečové slová – používajú sa v niektorom z našich nárečí. Napríklad - išeu, moja mac, čarne oči.

 • Slangové slová - používajú v súkromnom styku skupiny ľudí s rovnakým zamestnaním alebo spoločnými záľubami – žiaci, lekári, študenti. Napríklad: lajna, pecka, matika, slovina, zemák.


 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o spisovné alebo nespisovné slovo:

 

 

 

krabica

nespisovné slovo

vreckovka

spisovné slovo

kaleráb

spisovné slovo

lízatko

nespisovné slovo

lízanka

spisovné slovo

kapesník

nespisovné slovo

kareláb

nespisovné slovo

škatuľa

spisovné slovoJednovýznamové a viacvýznamové slová

 

Jednovýznamové slová majú len jeden význam, pomenúvajú jedinečný – neopakovateľný jav. Napríklad: Slovensko, Bratislava, kosačka, diaľnica, skanzen, pravek.

 

Viacvýznamové slová majú viac významov, pomenúvajú viac javov. Napríklad: kohútik - živočích, kohútik - vodovodný, koruna – minca, koruna – kráľovská, koruna – stromu.


 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o jednovýznamové alebo viacvýznamové slovo:

 

 

 

ryba

jednovýznamové slovo

pondelok

jednovýznamové slovo

koleno

viacvýznamové slovo (časť nohy, ohyb v potrubí)

zebra

viacvýznamové slovo (zviera, priechod pre chodcov)

breza

jednovýznamové slovo

Nitra

jednovýznamové slovo

slimák

viacvýznamové slovo (živočích, časť vnútorného ucha)

Slovensko

jednovýznamové slovo

 Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 92 – 93.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.