ĽUDOVÉ PIESNE – vznikali od najstarších čias – pri príležitostiach – Spievajže si, spievaj USPÁVANKY, ĽÚBOSTNÉ PIESNE – spieva sa v nich o láske – Zapadá slniečko ZBOJNÍCKE PIESNE – spieva o živote zbojníka – Bol by ten Jánošík PRACOVNÉ PIESNE – trávnice, pastierske, valašské, banícke Trávnice – pomalá ťahavá melódia, drobné melodické ozdoby, najkrajš. znejú v prírodnom prostredí hôr – Bola som na tráve – Vstávaj hore vstávaj OBRADOVÉ PIESNE – spájali s nimi narodenie človeka, príchod jari, svadba, smrť, ... – Moréna, Moréna – Fašiangy, Turíce Základnými znakmi piesní (básní) sú rým a rytmus. Dodržiavaním rýmu a rytmu vzniká viazaná umelecká reč REGRÚTSKE A VOJENSKÉ PIESNE – regrútske spievali o násilnom odvádzaní do armády, vojenské zobrazujú život v kasárňach – Prešporská kasáreň – Ej, hora – Neverboval som sa ŽARTOVNÉ PIESNE – nájdeme v nich humor a vtip – Za Váhom, za Váhom – Išeu Macek do Mauacek KOLEDY – sú obradové piesne, ktoré vznikli v predkresťanskom období, viazala sa najmä výročným sviatkom zimného slnovratu, prebralo si ju aj kresťanstvo, sa stala pevnou súčasťou Vianoc, vítania Nového roku – Do hory, do lesa, valasi – A ja malý žiačik – Rok nový zas k nám prišiel – Vinšujeme smele ZĽUDOVENÉ PIESNE – poznáme autora, myšlienkou a melódiou sa priblížili ľudovej piesni, ľud ich prijal za svoje – Keby som bol vtáčkom – Keď mi srdce choré NONSENS – nezmysel – Červený kacheľ, biela pec – Keby bolo – Chodí Janíček – Štefan Žáry – Možné nemožnosti – Tomáš Janovic – O cestovaní nosa dlhonosa z paneláku na Island HÁDANKY – skryto pomenúva predmety alebo javy na základe ich vonkajších znakov, vnútornej podobnosti alebo inej súvislosti – sú spojené s otázku na ktorú treba odpovedať PRÍSLOVIA – je krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie – Čelom múr neprebiješ POREKADLÁ – výstižne vyjadruje životnú skúsenosť – nemá poučný význam – Ani čerta sa nebojí PRANOSTIKY – vznikli na základe dlhého pozorovania prírodných javov – Katarína na ľade, Vianoce na blate SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY Fantastická(čarodejná, čarovná) rozprávka patrí k najstarším rozprávkam – vystupujú v nej nadprirodzené bytosti s čarodejnou mocou (víly, ježibaby, draky). Hrdina rozprávky sa môže premeniť na zviera, môže zomrieť a znova ožiť – objavujú sa aj magické pomôcky (čarovné prútiky, prstene) – Zlatí bratkovia – Ženský vtip – Najväčšie cigánstvo Rozprávka v ktorej výnimočný svet začarovaných krajín a postáv mení a približuje každodennému životu sa nazýva realistická rozprávka – viacero podôb – humoristická podoba , ktorá niekedy prechádza do nonsensu Gradácia – v rozprávke sa klamstvo stále stupňuje Variácia – jav, keď sa v rozprávke opakujú motívy s istými obmenami ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY INÝCH NÁRODOV – Rozprávka o kráľovi Šahrijárovi a múdrej Šahrazád – bola najprv napísaná vo veršoch – vo viazanej umeleckej reči AURORSKÉ ROZPRÁVKY – vznikli podľa vzoru ľudových rozprávok – poznáme ich autora – v rozprávkach v ktorých sú nositeľmi deja zvieratá, ktoré myslia, konajú a hovoria ľudskou rečou – zvieracie rozprávky Hans Christian Andersen – Škaredé káčatko Milan Rúfus – Laktibrada Ľudo Zúbek – Ako čertík Froliš pomáhal svätému Petrovi Gianni Rodari – Prešibaný Pinocchio Lewis Carroll – Do nory za králikom Július Satinský – Štikútko Rozprávky delíme : Podľa autorstva: 1. ľudové – (autor neznámy, kolektívny výtvor) 2. umelé – autorské (autor neznámy) Podľa obsahu: 1. fantastické: sú pôvodom staršie, vystupujú v nich neskutočné – čarodejné postavy (strigy, ježibaby, černokňažníci), ktorým pomáhajú magické predmety – čarovné prútiky, živá voda, zakliaty tátoš 2. zvieracie: hrdinami rozprávok sú zvieratá, ktoré sú nositeľmi ľudských vlastností 3. realistické: pôvodom najmladšie, ich hrdinami sú jednoduchí ľudia, ktorí rozumom a vtipom víťazia nad svojimi protivníkmi. Podľa formy: 1. prozaické: obsah je vyjadrený v neviazanej umeleckej reči 2. básnické: ich obsah je vyjadrovaný vo veršoch – viazanej umeleckej reči 3. dramatické: upravené na predvádzanie na javisku v divadle, pre film, televíziu, rozhlas. Podľa výberu a spôsobu spracovania témy: 1. klasické: Zlatí bratkovia, rozprávky Hansa Christiana Andersena 2. moderné: Ako čertík Froliš pomáhal ..., Alica v krajine zázrakov, Štikútko. POVESTI Anton Marec – Jánošíkovské Vianoce Ján Domasta – Tri prúty kráľa Svätopluka Mária Ďuríčková – Žabia studňa Alojz Medňanský – Skala Margita vo Váhu Jozef Melicher – Štiavnické jašteričky Povesti rozdeľujeme na: 1. Miestne – viažu sa k určitému miestu, alebo rozprávajú o zaujímavej udalosti spojenej s daným miestom, napr. Žabia studňa 2. Historické – opisujú významné udalosti národných dejín a sú prameňom lepšieho poznania minulosti, napr. Tri prúty kráľa Svätopluka 3. Heraldické – vysvetľujú pôvod erbov, napr. Štiavnické jašteričky BÁJE – Zrodenie sveta (Egyptská báj) – Ako sa rodila Zem (Indiánska báj) – Prometeus (Grécka báj) – Tatranská Kikimora LEGENDY – Stvorenie sveta – Narodenie Ježiša Selma Lagerlofová – V Nazarete Ondrej Sliacky – Uzdravenie hodnostárovho syna MODLITBY – Modlitba pána – K anjelovi strážcovi – Rozhovor v parku so strážnym anjelom – Nedeľná modlitba za otcove ruky Milan Rúfus Báj – mýtus – sa považuje za najstaršiu podobu ľudovej prózy. Obsah bájí tvoria predstavy o vzniku a vývoji sveta, pôvode človeka, zvierat, rastlín, vrchov, riek a pod., ktoré si človek nevedel vysvetliť, preto ich vznik pripisoval pôsobeniu nadprirodzených síl. Báje rozdeľujeme: 1. o pôvode neba a zeme 2. o pôvode človeka, rastlín, zvierat, 3. o objavoch vecí, remesiel, vied a umení, 4. o predkoch, hrdinoch národných kultúr, obrancoch rodu Legenda – je veršovaný alebo prozaický epický útvar – rozpráva o živote, skutkoch, zázrakoch a mučeníctve svätých – biblické príbehy = ľudové legendy Modlitba – je krátka náboženská skladba, ktorá sa obsahom obracia k bohu alebo k svätým s prosbou o splnenie nejakej žiadosti. PRÍBEHY ZO ŽIVOTA DETÍ Ľudo Ondrejov – Obyvatelia pri potôčiku Hana Zelinová – Späť na slnku Rudolf Sloboda – Konkurz Vincent Šikula – Moje povinnosti Nataša Tánská – Dve stoličky pri okne Ján Navrátil – V znamení bumerangov Klára Jarunková – Kamaráti Dan Clark – Mať takého brata Anna Landersová – Nebo a peklo – to je naozaj rozdiel Poviedka – je kratšie epické dielo, ktoré zachytáva jednu udalosť zo života, vystupuje v nej málo postáv Encyklopédia – je odborné dielo, ktoré sprostredkúva dosiahnuté poznatky ľudstva, alebo poznatky z niektorého vedného odboru. Heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí – niekedy sa jej aj hovorí náučný slovník Odborný – náučný štýl – jasné, presné a zrozumiteľné vyjadrovanie. Využíva odborné slová – termíny FILM Filmovú rozprávku – zaraďujeme k dramatickým žánrom podobne ako divadelnú, rozhlasovú či bábkovú hru. Východiskom býva prozaická podoba rozprávky , ktorý spracuje scenárista tak aby hru mohli herci hrať na javisku – filme Filmový scenár – sa skladá z vlastného dramatického textu, ktorí tvorí priama reč Scenárista – je to autor, ktorý prozaický text rozpracuje na monológy a dialógy, pritom napíše svoje predstavy ako sa má hra hrať Režisér – má na starosti vlastný nácvik, ako majú herci vo filme hrať – svojím umeleckým videním ovplyvňuje konečnú podobu filmu alebo hry Rozhlasová rozprávka – je literárno – dramatický žáner, ktorý sa odlišuje od divadelnej či filmovej podoby. Pri rozhlasovej hre chýba vizuálna stránka, ktorá sa musí nahradiť poslucháčovi podrobnejším uvedením do deja, opisom postáv, miesta a času konania. Dôležitú úlohu majú zvukové efekty. Bábková hra – je divadelná hra, preto má aj jej podobu, delí sa na dejstvá- tie sa delia na menšie – obrazy Oživovanie bábok – animácia, Poznáme niekoľko spôsobov vodenia bábok: 1. Na vodení bábok zospodu je založené maňuškové divadlo 2. Ak je bábkoherec nad bábkou a vodí ju zhora, je to marionetové divadlo 3. Ak sú bábky vodené zospodu na paličkách ide o javajkové divadlo Komiks – je epický žáner, ktorý pozostáva zo série obrázkov – je založený na dialógu – je vkomponovaný priamo do obrázkom v slovnej bubline.