Anekdoty, Aforizmy Anekdota je krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti ktorá ma neočakávaný záver s humorným vyznením.Podmienkou dobrej anekdoty je krátky rozsah, vtip a nečakaná pointa. Príklad : Básnik zakončil svoj život smrťou.Aforizmus je stručný výrok ktorý obsahuje vtipnú všeobecne platnú myšlienku. Príklad : Iba príroda robí velke veci zadarmo Poézia Lyrika, Epika, Populárna pieseň Štefan Moravčík – Slovenská Matka Hlavná myšlienka a téma tvoria obsah lyterarného diela. Na vyjadrenie hlavnej myšlienky prostredníctvom určitej témy si autori vibrali rôznu formu – epické rozprávanie v povesti a formu lyrickej básne . Ján Smrek – Najčistejšia láska Július Lenko – Dcérke Lyrická básnická forma, ktorá sa skladá zo14 veršou zoradených do dvoch štvorveršových a dvoch trojveršových strof , sa nazýva sonet.Rýmové spojenie prvého a štvrtého, druhého a tretieho verša podľa schémy a b b a sa nazýva obkročný rým. Vojtech Mihálik – Boháčka Za rúčky Boháčka ma formu lyrickej básne, ktorá nemá pevnú stavbu. Je protikladom viazaného veršia.V takomto prípade hovoríme o volnom verši. Stefan Žáry – Rosnišky Ak otázka, ktorú básnik dáva, nevyžaduje odpoveď popripade odpoveď nájdeme v básni na inom mieste, ide o umelecký prostriedok ktorý sa nazývame básnická (rečnícka) otazka. Ján Kostra – Slniečko sebtembra Samo Chalupka – Branko - báseň Branko ma jednoduchý dej. Jeho základom je príbeh, ktorý pozostáva z otázok básnika-autora a z odpovedí a úvah hlavného hrdinu. Ak má báseň základné črty epického rozprávania – príbeh, dej, hrdinu, hovoríme o epickej básni. Pavol Orszák – Hviezdoslav – Na výhone Kamil Peteraj – Bosá láska Mince na dne fontán Boris Filan – Mláďatá Klokan Jozef Urban – Voda čo ma drží nad vodou Lyrická báseň vyjadruje city,pocity, nálady a myšôienky autora. Epická báseň má základné črty epického rozprávania – príbeh, jednoduchý dej Hlavný hrdina je postava literarného diela okolo ktorej sa sústreďuje dej. Pieseň je najroyšírenejši typ básne, ktorý spája poéziu s hudbou . Člení sa na strofy a vyznačuje sa ynakmi poéyie ( rým, rytmus, refrén, metafora, epiteton, opakovanie.) Populárná pieseň je určená širokým vrstvám obyvateľstva . V texte vyjadruje pocity generácie a doby v ktorej vzniká.Hudba zväčša podlieha modernému vkusu. Próza Dobrodružná novela a dobrodružný román, Western, Robinzonáda, Dievčenský román, Biologický román, Detektívna literatúra, Príbehy zo života detí, Literatúra faktu Dobrodružná novela a dobrodružný román Ernest Hemingway – Starec a more Novela je epické dielo ktoré má krátky až stredný rozsah,vystupuje v ňom málo postáv, rozprávanie sa sústreďuje len na jeden pútavý príbeh a často sa konči výrazným až prekvapujúcim záverom . František C. Kubernát – Rzsie kože Ján Hrušovský – Jánošík Anton Marec – V doline dlhých tieňov Novely Starec a more, V doline dhých tieňov i román Rysie kože sa vzynačuje pútavým dejom , ktorý je vrsvený do prekvapujúcich dramatických situácii. Zdôraznený je motív nebeypečenstva . Takýmto literarným dielom hovoríme dobrodružná novela alebo dobrodružný roman. Ak literarné dielo čerpá námet z dávnej minulosti, zobrazuje jednotlivca, spoločenské udalosti, alebo sa zameriava na dej nazývamé ho historický román. Historické fakty a udalosti autor prispôsobuje svojmu zámeru. Ak dielo čerpá námet z minulosti a vyznačuje sa dobrodružným dejom, hovoríme o historicko-dobrodružnom románe. Western Karl May – Šlachetnosť Old Shatterhanda Western je dobrodružné epické dielo, ktoré čerpá námety čias osídlenia Divokého západu, z prostredia kovbojov, Indianov a jeho hlavnou myšlienkou je boj za sravodlivosť. Robinzonáda Daniel Defoe – Robinson Crusoe Scott O’Dell – Ostrov belasých delfínov Robinzonáda je epické dielo, ktorého témou je boj jednotlivca za záchranu života na opustenom mieste. Dievčenský román Lucy Maud Montgomerzová – Anna zo Zeleného domu Klára Jarunková – Jediná Jana Šrámková – Biela stužka v tvojich vlasoch Alta Vašová – Joja, Jojka, Tibor Román ktorý svojim obsahom je učený najme dievčatam sa nazýva dievčenský román. Biologický román Ľudo Zubek – Skrytý prameň Nora Borathová – Študent Biologický román je dielo v ktorom autor vychádza zo životných prameňov.Ak nemá dostatok faktografických údajov, doplňa ich nielen údajmi s historickej skutočnosti ale aj vlasnou fikciou .( napr Ludo Zúbek : Skrytý Prameň. ) Detektívna literatúra Agatha Christieová – Diamedové kone Detektívka je súhrnné označenie pre určitý tzp tzv. popularnej literatúry. Druhovo patrí k epike, ale poznáme jej rôzné žánre – poviedku, román. Velmi často býva aj filmové spracovanie detektívky. Základným znakom detektívky je dejovosť a jednoduchá kompozícia založená na zločine a pátraní po páchatelovi. Dalším sprievodným znakom je motív záhady, ktorá sa vkomponúva do deja tak, aby riešenie bolo čo najmenej pravdepodobné. Pri riešení záhady sa využíva najme intelekt detektíva a logické myslenie. Najdôležitejšou postavou je detektív.Ich charakteristyckým znakom je, že sa snaží vyriešiť prípad a viníka odovzdať súdu ktorý mu vymeria spravodlivý trest. Príbehy zo života detí Martin Kukučín – Z teplého hniezda Jozef Gregor-Tajovký – Do konca Jozef Cíger-Hronský – Do školy Belo Kapolka – Pre teba sa postavím proti svetu Ak sa hlavná postava stotožňuje s osobou rozprávača príbehu, hovoríme že ide o ja-rozprávanie. Niekedy aj v rozprávaní vážného príbehu vyskytujú hmotné, smiešné miesta, ktoré vniknú pri určitej situácii. Tento jav nazývame situačná komika.Ak komicky pôsobia postavy literárného diela, hovoríme o charakterikovej komike, inokedy smiešnosť, žatovnosť spočíva vo výbere a použití slov.Vtedy hovoríme o slovnej komike. Dušan Kováč – Prorok a snečný pes Rudolf Dobiaš – Požiar Daniel Hevier – Môj kôň Literárné dielo napísané zámerne pre detského príjemcu nazývame literatúra pre deti a mládež. Literatúra faktu František Gel – Premožiteľ neviditetelných dravcov Ladislav Švihran – Príbehy, v ktorých sa poznáme Ľudo Zúbek – Prečo tu nie je Karl May ? Ako sa sem dostal Karl May? Peter Štrelinger – Zbojnícka mladosť Literatúra ktorá spracúva dokumentárné materialy, vedecké fakty a historické udalosti, prišom využíva výrazové prostriedky a postupy beletrie, nazýva sa literatúra faktu. Od umeleckej literatúri sa odlišuje opisom skutočnej udalosti, vedecky poznanej a overenej, nie udalosti vymyslenej. Dramatické umenie Filmová tvorba, Televízna hra, Rozhlasová hra Filmová tvorba Jozef Cíger-Hronský – Sokoliar Tomáš Film je dramaticky žáner. Predpokladom dobrého a kvalitného filmu je literárny a technický scénár a spolupráca scenáristu, režiséra, hercov a ostaných pracovníkov, ktorý sa podielajú na realizácii filmu. Film môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny. Televízna hra Barbora Kardošová – Amálka, ja sa zbláznim! Televízna hra je dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, pričom sa dôraz kladie na audiálne(sluchové) vnímanie textu. V porovnaní s filmom je viac založená na slove. Tematkou televíznej hry sú domáce, rodinné príbehy, spoločenské udalosti v malom časovom a priestorovom rozpätí, s menším počtom postáv, divák sa musí sústreďovať na dialog a na detaily t.j. na vykreslenie postáv. Nie je vhodná na masové scény. Rozhlasová hra Jana Bodnárová – Starec a počitačový chlapec Rozhlasová hra je literarno-dramatický žáner, ktorý využíva zvukové prostriedky. Zakladným výrazovým prostriedkom je slovo, teda hovorený text. Rovnako dvôležitý je zvuk, lebo môže mať významotvornú funkciu. Zvuk vyjadruje isté významy alebo citovo umocňuje obraznosť jazykových prostriedkov.Zvukové efekty vytvárajú priestorovú ilúziu, sú kulisou a súčasnosťou umeleckého obrazu.