Vypracovala: Mária Martinkovičová


 

 

VI. Exponenciálna funkcia

f: y = ax

 

martinkovicova


 • grafom je exponenciálna krivka – exponenciála

 • graf prechádza bodom [0, 1] a [1, a]

 • os x je asymptotou grafu

 • funkcia nie je párna, nie je ani nepárna

 • je prostá

 • ak a > 1, je rastúca, ak 0 < a < 1, je klesajúca

 • je zdola ohraničená

 • nemá minimum, ani maximum


martinkovicova

 

 

VII. Logaritmická funkcia

f : y = log ax

martinkovicova

 

 • grafom je logaritmická krivka

 • graf prechádza bodmi [1; 0] a [a; 1]

 • os y je asymptotou grafu

 • funkcia nie je párna, nie je ani nepárna

 • je prostá

 • ak a > 1, je rastúca, ak 0 < a < 1, je klesajúca

 • nie je ohraničená zdola, ani zhora

 • nemá minimum, ani maximum


http://webmath.amherst.edu/qcenter/logarithms/index.html

 

 

 

VIII. Goniometrické funkcie

f: y = sin x

martinkovicova


maria martinkovicova

 

 

f: y = cos x

martinkovicova


martinkovicova