Balada 

- epický žáner ľudovej slovesnosti
- pochádza zo Škótska
- pôvodne sa balada spievala
- znaky: jednoduchý a pochmúrny dej, tragické zakončenie, nadprirodzené bytosti, rýchly spád deja, gradácia deja
- hrdina - krutý trest, smrť
- druhy: ľudová, umelecká, sociálna

Bájka

- pôvod v staroveku
- najstaršie bájky - staroindická literatúra / Bidpajove bájky/
- Ezop - najznámejší bájkar - 6.stor.p.K.
- tradovanie
- druhy: veršovaná, neveršovaná
- malá epická žánrová forma
- nositeľmi deja sú zvieratá
- vyslovuje mravné poučenie
- najčastejšie sa vysmieva zlu

Detská populárna pieseň

- básnický útvar určený na spievanie
- vzniká zhudobnením básne
- textár /autor básne/
- hudobný skladateľ /hudba/
- veselé texty
- poučný význam

Lyrika

- opisuje:nálady, pocity, myšlienky
- druhy:prírodná, osobná, spoločenská

Dialogizácia

- pretváranie prozaického alebo básnického textu na formu dialógu medzi dvoma a viacerými osobami

Idea - myšlienka
Humor - vyjadruje text smiešne a komicky
Satira - ostrý a útočný výsmech
Alegória a inotaj - vyjadruje text obrazne, nepriamo a utajene
Metafora - obrazné pomenovanie na základe vonkajšej podobnosti
Prirovnanie - obrazné pomenovanie, ktorým na základe podobnosti prirovnávame spoločné znaky /vlastnosti/ osôb, vecí a javov tak, aby sme vyzdvihli niektoré ich vlastosti - rozdelenie: porovnávaný člen, porovnávajúci člen, spoločná vlastnosť
Epiteton - obrazné pomenovanie, ktoré obsahuje citový význam, básnický prívlastok
Perzonifikácia - prenášanie ľudských vlastností na neživé predmety /zosobnenie/
Bylina - ruská národná povesť
Epické dielo - dialóg, monológ, autorská reč
Báseň - umelecká viazaná reč
Povesť - prevládajú v nej historické motívy a v popredí je dej, ktorý sa vzťahuje k významnému miestu alebo postave
- druhy: próza, poézia
Historická poviedka - v popredí sú medziľudské vťahy alebo iné motívy zasadené do určitého historického obdobia ako spestrenie deja
Vedecko - fantastická literatúra /Science fiction/ - obsahuje dnešné vedecké poznatky spojené s víziou autora a možnej budúcnosti

Román - rozsiahle epické dielo - zaznamenáva široký okruh života v dlhšom časovom rozpätí
- veľa postáv
- dejné línie: hlavná, vedľajšie
- druhy: vedecko- fantastický cestopisný, dievčenský, dobrodružný, detektívny, psychologický, autobiografický
- rozdelenie: 2 diely- dilógia, 3 diely- trilógia, 5 a viac- románové cykly

Archaizmy - synonymá výrazov, ktoré sa nepoužívajú alebo sa používajú len zriedka
Historizmy- slová, ktoré nepoužívame, lebo stratili svoje opodstatnenie

Detektívna literatúra /poviedka, román, film/ - jadro tvorí pátranie po neznámom páchateĺovi zločinu. Základom je motív víťazného boja dobra a zla. Hlavnou postavou je detektív.
Náučná literatúra /literatúra faktu/ - hovoria o vedeckých objavoch a historických faktoch.

Zakladné literárne druhy - lyrika, epika, dráma

Dráma - vznikla v Starovekom Grécku
- rozdeľujeme na základe vizuálneho a audiálneho pricípu
- rozdelenie: divadlo, film, TV hra, rozhlasová hra

Dramatické dielo - literárny text, ktorý sa zdramatizuje dialogickou formou.
Inscenácia - uvedenie dramatického diela na javisko
Dramaturg - vyberá dielo na divedelnú realizáciu
Režisér - tvorca koncepcie a spôsobu stvárnenia divadelnej hry.
Herci - stvárňujú postavy diela
Výtvarník scény - tvorca scény
Hudobný skladateľ - tvorca scénickej hudby, ktorá podfrarbuje situáciu na scéne
Osvetľovač, Tvorca hudobných efektov, Návrhár, Realizátor kostímov

Divadlo - audiovizuálne umenie
Rozhlasová hra - literárno- dramatický žáner - môže byť rozhlasovou adaptáciou
- zložky: dramatický dialóg, dramatický konflikt, dramatické napätie, zvuk, zvukové efekty 
- technicky audialne umenie bez možnosti využitia zrakového princípu
Film- 1. nemý film- 1895 Paríž
Technici - zabezpečujú filmovú výstavbu 
Osvetľovači - majú na starosti osvetlenie
Maskéry a kostiméry - upravujú vzhľah a oblečenie hercov
Kameraman - natáča jednotlivé scény filmu pomocou kamier
Producent - schvaľuje scenár a zabezpečuje finančné prostriedky
Režisér - usmerňuje celý štáb a dáva filmu charakter a štýl
Zvukár - zodpovedá za zvukový záznam filmu
Strihač - zodpovedá za poradie a spojenie scén
Kaskadéri - nahrádzajú hercov v scénach, ktoré nezvládajú
Animácia - oživovanie 
Animovaný film - film v ktoróm nevistupujú herci, ale kreslené postavičky