Každodenné dorozumievanie (komunikácia) je pre nás samozrejmosťou.

Najčastejšou formou slovnej (rečovej) komunikácie je dialóg.

 

Dialóg je rozhovor dvoch alebo viacerých ľudí.

Dialóg tvoria repliky – výpovede jednotlivých partnerov dialógu.

 

Komunikácia:

 

  1. Verbálna/ slovná komunikácia- dorozumievanie za pomoci prirodzeného jazyka, ktorý je najdôležitejším prostriedkom odovzdávania informácií . Jazyk môže mať hovorenú alebo písanú podobu. Rozsah slovnej zásoby závisí od veku, vzdelania, temperamentu, pracovného zaradenia a pohlavia ľudí, ktorí navzájom komunikujú. Výber slov a schopnosť komunikovať súvisí s témou rozhovoru, situáciou a tiež s vlastnosťami účastníkov rozhovoru. Komunikácia môže prebiehať:

  1. ako dialóg (medzi 2 osobami),

  2. v malej sociálnej skupine (debaty, diskusie, porady...),

  3. k  veľkej sociálnej skupine (rečnícky prejav)

  4. ako samovrava (sám k sebe).

 

Doplnkovými prostriedkami rečového prejavu sú intenzita, výška a sfarbenie hlasu, chyby, ale aj kvalita reči.

 

 

  1. Neverbálna/mimoslovná komunikácia- pri dorozumievaní nahrádza slová gestikulácia, mimika, reč tela, zovňajšok. Neverbálna komunikácia podporuje verbálnu a je dôležitá najmä pri prejavovaní emócií, ovplyvňovaní postojov a vytváraní dojmov.