Každodenné dorozumievanie (komunikácia) je pre nás samozrejmosťou.

Najčastejšou formou slovnej (rečovej) komunikácie je dialóg.

 

Dialóg je rozhovor dvoch alebo viacerých ľudí.

Dialóg tvoria repliky – výpovede jednotlivých partnerov dialógu.

 

Komunikácia:

 

  1. Verbálna/ slovná komunikácia- dorozumievanie za pomoci prirodzeného jazyka, ktorý je najdôležitejším prostriedkom odovzdávania informácií . Jazyk môže mať hovorenú alebo písanú podobu. Rozsah slovnej zásoby závisí od veku, vzdelania, temperamentu, pracovného zaradenia a pohlavia ľudí, ktorí navzájom komunikujú. Výber slov a schopnosť komunikovať súvisí s témou rozhovoru, situáciou a tiež s vlastnosťami účastníkov rozhovoru. Komunikácia môže prebiehať:

  1. ako dialóg (medzi 2 osobami),

  2. v malej sociálnej skupine (debaty, diskusie, porady...),

  3. k veľkej sociálnej skupine (rečnícky prejav)

  4. ako samovrava (sám k sebe).

 

Doplnkovými prostriedkami rečového prejavu sú intenzita, výška a sfarbenie hlasu, chyby, ale aj kvalita reči.

 

 

  1. Neverbálna/mimoslovná komunikácia- pri dorozumievaní nahrádza slová gestikulácia, mimika, reč tela, zovňajšok. Neverbálna komunikácia podporuje verbálnu a je dôležitá najmä pri prejavovaní emócií, ovplyvňovaní postojov a vytváraní dojmov.

 

Poznáme viaceré spôsoby neverbálnej komunikácia:
-  vzdialenosť pri komunikácii
-  telesný kontakt, napr. podanie ruky, objatie, bozk
-  mimika- výraz tváre, očí
-  pantomimika- reč pohybov
-  gestikulácia- pohyby hlavy, rúk

Správne komunikovať je zručnosť. Vyžaduje si tréning a trpezlivosť, čas a úprimný záujem.

 

Dôležitou súčasťou správnej komunikácie je naučiť sa trpezlivo, pokojne a sústredene počúvať.

 

Počúvať znamená potlačiť v sebe potrebu skákať do rečí. Potlačiť v sebe potrebu číhať na vhodnú príležitosť ako rýchlo reagovať a pohotovo skočiť do reči.

Spôsob komunikácie je odrazom nášho každodenného života a každodennej.

Z výrazu tváre sa dá „čítať“ – akú má človek náladu, či má radosť, prípadne je ustráchaný, je mu zima, teplo, chystá sa odísť a pod.

 

 Zopakujte si:
1. Čo je dialóg?
2. Čo tvorí dialóg?
3. Akú komunikáciu poznáme?
4. Ako môžeme komunikáciu zlepšovať?

Použitá literatúra:
Krajčovičová,J. – Kesselová,J. : Slovenský jazyk pre 6. Ročník základných škôl
Zbierka úloh zo slovenského jazyka