Zhoda podmetu s prísudkom

  • medzi podmetom a prísudkovým slovesom platí zhoda v osobe a čísle

(ak je podmet v jednotnom čísle, musí byť v jednotnom čísle aj aj prísudok

ak je podmet v množnom čísle alebo je niekoľkonásobný, teda má dve alebo viac rovnocenných častí je aj prísudkové slovesom v množnom čísle)

Der Junge spielt Fuβball.

Die Jungen spielen Fuβball.

Die Jungen und Mädchen spielen Fuβball.

 

In der Schule waren Peter und Michael.

  • ak sú podmety rozličných gramatických osôb spojené vylučovacou spojkou, stojí prísudok v osobe, ktorá je k nemu bližšie

(v slovenčine, na rozdiel od nemčiny použijeme množné číslo)

Die Schwestern oder der Bruder hat es gemacht.

Der Bruder oder die Schwestern haben es gemacht.

  • ak je pred jedným z podmetov zápor, pre tvar prísudku je smerodajný kladný podmet

Nicht er, du musst mich besuchen.

  • ak je podmetom číslo vyššie ako 1, je prísudok v množnom čísle

In der Klasse saβenzehn Schüler.

  • ak obsahuje podmet údaj množstva a číslovku vyššiu ako 1 s mierou v jednotnomčísle, je prísudok v množnom čísle

10 Kilo Mehl sind wenig.

  • ak je podmetom percento, zlomok alebo desatinne číslo s číslovkou vyššou ako 1,  je prísudok v množnom čísle

10% der Schüler sind nicht gekommen.

Ein Drittel des Materials waren kaputt.

  • ak je látka pri číselnom údaji v 1. páde, je prísudok v jednotnom čísle