Rod podstatných mien

Španielske podstatné mená sú buď mužského alebo ženského rodu. Pri menách osôb sa hovorený rod spravidla zhoduje s rodom prirodzeným.

Napr.:

el hombre la mujer

el hijo la hija


Podstatné mená zakončené na –o, -or, -aje bývajú rodu mužského:

Napr.:

el libro, la color, el reportaje


Avšak existujú aj výnimky:

Napr.:

la mano, la radio ....


Podstatné mená zakončené na –a, -ad, -ión bývajú rodu ženského:

Napr.:

la casa, la libertad, la canción


Výnimky:

Napr.:

el problema, el día, el mapa, el aluvión .....


Niektoré podstatné mená majú rovnaký tvar pre oba rody. Rod sa pozná podľa člena, podľa tvaru zámena, prídavného mena alebo podľa významu.

Napr.:

el estudiante eslovaco

esta estudiante eslovaca


 

Ženský rod podstatných mien

Rada slov má odlišný tvar pre mužský a ženský rod:

Napr.:

hombre mujer

yerno nuera

padre madre


Najčastejšie sa ženský rod podstatných mien tvorí prechyľovaním – zmenou zakončenia podstatných mien mužského rodu alebo pridaním prípony.

-o > -a

hijo - hija

niño - niña

-e > -a

presidente – presidenta

jefe - jefa

spoluhláska + a

señor – señora

español – española

prípony –esa, -isa, -ina

conde – condesa

poeta – poetisa

rey - reina

-or > -triz

actor –actriz

emperador - emperatriz


 

Pri niektorých podstatných menách rod rozlišujeme len na základe člena, prípadne zámena alebo prídavného mena:

  1. pri podstatných menách zakončených v mužskom rode na –a

Napr.:

el/la artista

el/la periodista

 

  1. pri mnohých podstatných menách zakončených na –e

Napr.:

un/una estudiante

nuestro/nuestra intérprete

 

  1. pri niektorých podstatných menách zakončených na spoluhlásku

Napr.:

el/la joven

el/la mártir

 

  1. výnimočne pri podstatných menách zakončených na –o

Napr.:

este/esta testigoZopakujte si:
1. Vytvor ženský rod z nasledujúcich podstatných mien mužského rodu: el mártir, el señor, el planeta, el padre, el actor
2. Ak sa dá, urči rod podstatných mien: artista, intérprete, testigo?
3. Ak sa ti nepodarilo určiť rod, prečo?

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9