Vypracovala: B. Horváthová

 

 

Tvar Zeme sa podobá rotačnému elipsoidu, lebo na póloch je sploštená v dôsledku odstredivej sily vyvolanej rotáciou Zeme. Tvar Zeme sa v geofyzike nazýva geoid. Základné údaje: rovníkový polomer RZ = 6 378 137 m; hmotnosť Zeme MZ = 5,9737.1024 kg; stredná hustota Zeme r = 5 515 kg.m-3

 

Smer otáčania Zeme je rovnaký ako smer jej obiehania okolo Slnka. Zemská os je naklonená vzhľadom na os ekliptiky o uhol \alpha = 23° 26` 21``. Naklonenie zemskej osi spôsobuje striedanie ročných období.

 

 

 

Ekliptika je dráha Zeme okolo Slnka, má tvar elipsy s veľmi malou výstrednosťou. Os ekliptiky je kolmica na rovinu ekliptiky, prechádzajúca ohniskom v ktorom je Slnko.

 

 

Vnútorná štruktúra Zeme:

  • Zemské jadro je vnútorná časť Zeme. Jeho priemerná hustota je 10800kg/m3, teplota sa pohybuje od 3000°C až po 8000°C v strede Zeme. Vonkajšie jadro je následkom vysokých teplôt kvapalné a vnútorné jadro je pevné v dôsledku extrémnych tlakov.

  • Zemský plášť je časť Zeme od dolnej hranice zemskej kôry až k jadru v hĺbke 2900km. Rozdeľujeme ho na vrchný plášť siahajúci do hĺbky 1000km a spodný plášť. Plášť je pevný s výnimkou plastickej astenosféry.

  • Zemská kôra je najvrchnejšia pevná vrstva Zeme. Jej hrúbka je 30 – 40 km pod kontinentmi. Horná časť vrchného plášťa spolu so zemskou kôrou je pevná a nazýva sa Litosféra. Litosféra je tvorená litosferickými doskami, ich hrúbka je pod kontinentmi 100- 150 km. Pod litosférou do hĺbky 300km sa rozprestiera plastická astenosféra. Na ktorej ľahšie tektonické dosky plávajú. Ak sa posúvajú tektonické dosky proti sebe nastávajú dve možnosti, dosky sa zdvíhajú a vznikajú horské reťazce, alebo jedna doska sa posúva pod druhú, potom okrem vzniku pohorí a ostrovov vznikajú aj morské priekopy.

  • Magnetické pole Zeme sa vysvetľuje rotáciou Zeme a konvekčnými prúdmi v kvapalnom vonkajšom jadre, ktoré je elektricky vodivé. Vznikajú elektrické prúdy, ktoré v slabom magnetickom poli Slnka a Galaxie indukujú silnejšie magnetické pole Zeme. V intervaloch 105 – 106 rokovdochádza k prepólovaniu magnetického poľa Zeme. Naposledy sa to stalo asi pred 780 000 rokmi.

 

Okolie našej Zeme:

  • Magnetosféra je oblasť v ktorej sa významne prejavuje vplyv magnetického poľa Zeme na elektricky nabité častice. Zabraňuje rýchlym elektrónom a protónom zo Slnka aby dopadli na zemský povrch. Tieto častice sa v blízkosti magnetických pólov približujú k povrchu Zeme, zrážajú sa s atómami a molekulami vzduchu, odovzdávajú im energiu a excitujú ich. Excitované atómy a molekuly vzduchu vyžarujú viditeľné svetlo, a tak vzniká polárna žiara.