Vypracovala: Ing. Anna Mattová 

Zdaňovacie obdobie

 

 1. kalendárny mesiac

a/ povinne - platitelia, ktorí za predchádzajúci kalendárny rok dosiahli obrat aspoň 331 931,19 eur a viac,


b/ dobrovoľne - platitelia, ktorí za predchádzajúci kalendárny rok dosiahli obrat nižší ako 331 931,19 eur, a napriek tomu sa rozhodli pre kratšie zdaňovacie obdobie,


 

 1. kalendárny štvrťrok – všetci platitelia, ktorí nemusia a nechcú mať zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.


mattova

 

Predmet DPH na území Slovenska je:

 • dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou

 • dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou

 • nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

 • dovoz tovaru v tuzemsku


Všetky tieto obchody označujeme spoločným názvom zdaniteľné obchody.

 


Zákon o DPH vymedzuje pojmy:

 • tuzemsko – rozumie sa ním územie Slovenskej republiky,

 • územie EÚ – rozumie sa ním tuzemsko + územie ostatných členských štátov EÚ

 • územie tretích štátov – ide o územie štátov, ktoré nie sú členmi EÚDodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku:

 

 • dodanie hmotného majetku, pri ktorom sa mení vlastnícke právo, napríklad stroje, vozidlá, výrobky, polotovary, materiál, budovy, pozemky, teplo, voda, plyn, elektrická energia...

 • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo, alebo inej zmluvy pričom platiteľ môže tento tovar dodávať odplate alebo bezodplatne.


 

Dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku:

 

 • iné plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru, napríklad stavebné práce, prepravné služby, opravárenské práce....

 • prevod práva k nehmotnému majetku vrátane poskytovania práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu, napríklad predaj softvéru, poskytovanie licenčných práv...,

 • poskytnutie práva užívať hmotný majetok – prenájom majetku,

 • služba dodaná na základe poverenia alebo rozhodnutia štátnych orgánov alebo na základe zákona – napríklad činnosť exekútorov, notára....

 • prenajatie záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav


Aj službu môže platiteľ DPH dodať odplatne alebo bezodplatne.


Nadobudnutie tovaru v tuzemsku za protihodnotu z iného členského štátu – intrakomunitárne nadobudnutie tovaru

 


Za zdaniteľný obchod sa považuje aj nadobudnutie tovaru v tuzemsku za protihodnotu v iného členského štátu EÚ za podmienky, že:

 • nadobúdateľ /odberateľ/ má IĆ DPH pridelené v Slovenskej republike a pod týmto číslom tovar obstaral,

 • predávajúci /dodávateľ/ má IČ DPH pridelené v inom členskom štáte,

 • tovar je fyzicky dovezený na územie Slovenska,

 • ide len o odplatné dodanie tovaru


Podstata takéhoto obchodu je v tom, že zahraničný dodávateľ dodá tuzemskému odberateľovi tovar za cenu bez dane. To znamená, že členský štát sa vzdal DPH v prospech Slovenska. Slovenský odberateľ z takto nadobudnutého tovaru odvedie DPH do rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom daňového úradu. Tento spôsob zdanenia sa v praxi označuje ako samozdanenie – priznanie dane na výstupe v daňovom priznaní. Platiteľ má zároveň nárok na odpočítanie takto priznanej dane /za určitých podmienok/. V konečnom dôsledku sa prejaví takto priznaná daň na celkovej výške vlastnej daňovej povinnosti s nulovým efektom.