Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy


 


V Pascale môžeme záznamy charakterizovať ako predchodcov objektov. Ide o premenné, ktoré v sebe obsahujú podradené rôzneho typu. Či už numerické alebo alfanumerické. Typ záznamu sa podľa zvyku začína písmenom T (napr. TBydlisko).

 

 

Svoj pôvod majú tieto premenné v bežnom živote. Predstavme si len to, že v triede máme skupinu študentov a o každom potrebujeme určité informácie, ktoré na seba logicky nadväzujú. Takto si môžeme o študentovi zaznamenať základné informácie ako:

 

 • Študent

 • Bydlisko

 • Kontakt


 

Ako vidieť ,ide o také údaje, ktoré je potrebné ďalej špecifikovať. Čiže v premennej študent budeme mať nasledujúce údaje:

 

 • Študent

  • meno

  •  priezvisko

  •  rok narodenia

 

 

 

V premennej bydlisko budeme mať nasledovné údaje:

 

 • Bydlisko

  •  ulica

  •  číslo domu

  •  PSČ

  •  obec

 

 

 

A nakoniec v premennej kontakt môžeme mať nasledovné údaje:

 

 • Kontakt

  •  e-mailová adresa

  •  pevná linka

  •  mobil


 

Ak si ďalej pozrieme jednotlivé premenné potom v premennej Študent máme podriadené premenné meno a priezvisko, ktoré sú reťazce – string a premennú rok narodenia, ktorá je celočíselného typu – to znamená, že má formát integer.

 

V premennej bydlisko máme podriadené premenné ulica, číslo domu a názov obce typu string a PSČ je typu integer.

 

Tak isto v premennej kontakt máme podriadené premenné rôzneho typu. Podriadená premenná e-mailová adresa je typu string a podriadené premenné pevná linka a mobil sú zasa integer.

 

 

 

Pri vytváraní a používaní premenných máme dve možnosti, buď premennú deklarujeme priamo:

 

var

zaznam: record

vlastnost: integer;

inavlastnost: string;

end;

 

 

alebo najprv definujeme nový typ, a potom vytvoríme premennú tohto typu. Využijeme druhú možnosť.

 

program ziaci;                                    názov programu = ziaci

type

Tziak = record                                    názov záznamu = Tziak

Meno: string[20];                               Meno žiaka v rozsahu 20 znakov

Priezvisko: string[25];                       Priezvisko žiaka v rozsahu 25 znakov

RokNarodenia: integer;                   Rok Narodenia – celočíselný údaj

end;                                                     koniec

var                                                       premenná

ziak: Tziak;                                         ziak je typu Tziak

...

 

 

Teraz jednotlivým položkám záznamu ziak priradíme hodnoty. Potom ich môžeme vypísať. Oddeľovačom názvu záznamu a jeho položiek je bodka.

 

...

Begin                                                                 začiatok

Tziak.Meno := 'Janko';                                    názov záznamu a názov premennej

Tziak.Priezvisko := 'Črievička';                      názov záznamu a názov premennej

Tziak.RokNarodenia := 1995;                      názov záznamu a názov premennej

write(Tziak.Meno, ' ', Tziak.Priezvisko);       vypíš obsah záznamu a obsah premennej

writeln(' bol narodený r. ', Tziak.RokNarodenia);            vypíš ...

end.                                                                    koniec

 

 

 

Podradené záznamy

 

Jeden záznam môže obsahovať iný záznam. Napríklad človek má okrem už spomenutých údajov (meno, priezvisko, rok narodenia) aj adresu, ktorá obsahuje ulicu, číslo domu, PSČ a mesto a ešte môže mať rôzne kontakty ako e-mail, telefón a mobil . Upravíme teda predchádzajúci kód.

 

type

Tziaci = record

Meno, Priezvisko: string; {2 reťazce}

RokNarodenia: integer; {celé číslo}

Bydlisko: record {podradený záznam}

Ulica, obec: string; {2 x reťazec znakov}

Cislo: integer {1 x celočíselný údaj}

Psc: string; {reťazec znakov}

Kontakt: record {podriadený záznam}

e-mail: string; {jeden reťazec znakov}

pevnalinka, mobil: string; {2 x reťazec znakov}

end;

end;

 

 

Použitie je dosť jednoduché - záznamy a podzáznamy taktiež oddeľujeme bodkou.

 

Tziak.Adresa.Ulica := 'Janka Hraška';

Tziak.Adresa.Mesto := 'Rozprávkovo';

  

 

 

Urýchlený prístup

 

Ak chceme nejaký záznam používať dosť veľa krát za sebou, nemusíme k nemu pristupovať vždy pomocou tvaru záznam.položka. Miesto toho môžeme použiť kľúčové slovo with.

 

with Tziak do begin

Meno := 'Janko';

Priezvisko := 'Črievička';

RokNarodenia := 1995;

Adresa.Ulica := 'Janka Hraška';

Adresa.Mesto := 'Rozprávkovo';

end;

 

 

Ako vidieť, programovacím jazykom ide spracovávať údaje. A to je vlastne základným cieľom a poslaním počítača. Takže nie sú to len databázové prostredia, ale aj programovacie jazyky. Práve preto som pokladal za potrebné, aspoň čiastočne sa zmieniť aj o tejto možnosti využitia programovacích jazykov.

 

Programovacie jazyky sa odlišujú viac-menej v syntaxe dielčich príkazov. Logická stavba a princípy písania programov sú takmer rovnaké. To znamená, že ak sa niekto naučí programovať v jednom programovacom jazyku, nemal by mať veľký problém pracovať po krátkom zaučení v inom programovacom jazyku.

 

 

 

Otázky:

 

1.      Ako môžeme charakterizovať záznamy?

2.      Čo môže obsahovať záznam, ktorý označujeme ako string?

3.      Čo môže obsahovať záznam, ktorý označujeme ako integer?

4.      Akým spôsobom môžeme definovať premenné?

5.      Popíšte ako sa správa program ak do záznamu typu integer napíšeme ľubovoľný reťazec znakov!