Vypracovala: Ing. Anna Mattová
 
Zásoby – sú hmotné statky, ktoré sa nachádzajú v podniku a doteraz sa nepoužili na určitý účel.

 

Delíme ich na:

a) materiál – môže mať podobu:
- základný materiál – tvorí podstatu výroby (napríklad drevo pri výrobe stolov),
- pomocný materiál – dotvára výrobok (napríklad lak na drevo, nite pri šití odevov),
- prevádzkové (technologické) materiály – napr. čistiace prostriedky, mazadlá, palivá, olej, náradie,
- náhradné diely – určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu,
- obaly – slúžia na ochranu a dopravu (napríklad plechovky, kartóny a podobne),
 
 
b) nedokončená výroba – produkty, ktoré už prešli výrobnými operáciami, už nie sú materiálom, ale ani hotovými výrobkami (napríklad nedošité šaty, roztavené železo a podobne),
 
c) polotovary vlastnej výroby – sú produkty, ktoré neprešli všetkými výrobnými operáciami, budú sa dokončovať ale už sa dajú aj samostatne predať (múka na výrobu chleba),
 
d) zvieratá – určitý druh zásob v poľnohospodárstve (kurčatá, morky),
 
e) tovary – produkty, ktoré podnik nakúpi za účelom ďalšieho predaja.
 
 
 
Význam zásob:

 

1. prekonávajú časový a priestorový nesúlad medzi jednotlivými fázami reprodukčného procesu
2. zabezpečujú plynulú činnosť podniku
 
Zásobovanie – sú činnosti, ktorými si podnik zabezpečuje jednotlivé druhy zásob.
 
Predmet obstarávania v zásobovacej činnosti je diferencovaný podľa typu podniku. Najčastejšie sú predmetom obstarávania:
 
  • vstupné materiály (základný, pomocný a technologický materiál),
  • polovýrobky (rôzne medziprodukty, kompletizačné časti, konštrukčné dielce, súčiastky a podobne),
  • obchodné tovary – stávajú sa v pôvodnej podobe predmetom ďalšieho predaja (napríklad doplnenie príslušenstva k nášmu výrobku – autorádio montované u výrobcu áut).
 
Zásobovaciu činnosť podniku tvoria:
  • plánovanie zásob

  • nákupná činnosť

  • preprava materiálu

  • skladovanie zásob

  • riadenie materiálových zásob

 

Pri zásobovaní treba dodržiavať tieto zásady:

- nakupovať len to, čo je potrebné,
- nakupovať len toľko, koľko je potrebné,
- určiť kedy a koľko nakupovať.
 

Bezproblémové a plynulé zásobovanie je rozhodujúce pre vlastnú činnosť podniku. Pre správne zásobovanie je dôležitá čo najpresnejšia znalosť objemu výroby, ktorý je podnik schopný na trhu predať. Pokiaľ nám budú vyrobené výrobky ležať na sklade a nikto ich nekúpi, potom ani ten najlepší spôsob zásobovania nemá význam.
 
 
Zásobovacie činnosti v podniku zabezpečuje útvar zásobovania, respektíve nákupu. Konkrétna podoba jeho organizačnej štruktúry závisí od:
 
- charakteru výrobku,
- veľkosti podniku,
- rozmiestnenia dodávateľov,
- výrobného zamerania a sortimentu podniku,
- technického vybavenia podniku,
- počtu dodávateľov a podobne.
 
 
Zásobovací útvar je väčšinou zaradený do obchodného alebo výrobného úseku.
 
 

Ciele zásobovania:

a) technické – zabezpečiť hmotné vstupy:
- v požadovanej kvalite
- v požadovanom sortimente
- v požadovanom množstve
- v správnom čase
- na správne miesto

 

b) ekonomické – obstaranie a skladovanie zásob pri minimálnych nákladoch

S organizáciou zásobovania súvisí aj problém spôsobov obstarávania (nákupu) materiálu. Spolu s rozhodovaním o spôsobe obstarávania materiálu sa rieši aj problém jeho prepravy a skladovania. Konkrétnych spôsobov obstarávania materiálu môže byť veľa. Konkrétny spôsob závisí od objemu a štruktúry materiálových potrieb, vlastností nakupovaných materiálov, ich skladovateľnosti, bonity dodávateľov a podobne. Vo všeobecnosti možno hovoriť o troch základných spôsoboch obstarania:
 
 
1. náhodné obstarávanie – po vzniku potreby napríklad pri zákazkovej výrobe – krajčír, stolár a pod.
2. obstarávanie do zásob – materiál sa nakúpi na sklad s tým, že skladovanie plní synchronizačnú funkciu zásobovania a výroby. Najrozšírenejší spôsob obstarávania materiálu najmä v priemysle.
3. bezskladové obstarávanie – nakupované materiály sa neskladujú, ale dodaný materiál ide priamo do výroby. Tento spôsob sa nazýva aj synchrónne obstarávanie. Viac sa uplatňuje v obchode, menej v priemysle. Absolútne synchrónne obstarávanie bez akéhokoľvek skladovania je v praxi skôr výnimkou.
 
 
Kontrolné otázky:
1. Čo rozumiete pod pojmom zásoby, a ako ich delíme?
2. Vymenujte základné zásobovacie činnosti.
3. Čo je predmetom obstarávania v zásobovacej činnosti?
4. Vysvetlite podstatu jednotlivých spôsobov obstarávania materiálu.
 
Použitá literatúra:
1. M. Jakubeková a kol.: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN, prvé vydanie 2004, ISBN 80-10-00363-8
2. D. Orbánová, Ľ. Velichová: Maturujem z ekonomiky, SPN, druhé prepracované vydanie 2005, ISBN 80-10-00658-0