Vypracovala: Miháliková Mária


BALADY

Balada je epický žáner ľudovej slovesnosti. Vyznačuje sa jednoduchým zhusteným dejom, ktorý je smutný, pochmúrny, stupňujúcim sa napätím a rýchlym spádom. Zvyčajne sa končí tragicky.

Pre svoj pôvod v ľudovej slovesnosti má mnohé spoločné znaky s ľudovou rozprávkou:

1. autor balady je neznámy;

2. dej sa často odohráva na neznámom mieste;

3. často sa využívajú magické čísla / tri, sedem.../;

4. v mnohých baladách vystupujú nadprirodzené postavy a prebiehajú neskutočné deje.


Od rozprávky sa balada odlišuje:

1. dej balady sa obyčajne končí tragicky;

2. pôvodne sa balada spievala.


Balada sa šírila ústnym podaním, ľudia v rôznych krajoch si text obmieňali podľa vlastného vkusu a nálady. Tak vznikli obmeny na jeden motív – varianty.


Delenie balád

Ľudové balady

Prvá zbierka ľudových balád pochádza zo Škótska. K nám sa balady dostali ústnym podaním.

Do dnešných čias sa zachovalo len niekoľko ľudových balád, ku ktorým poznáme aj nápev / napr. Kačička divoká /.


Umelé balady 

Koncom 18. storočia, ale najmä v 19. storočí začínajú vznikať aj umelé balady. Ich zdrojom boli ľudové balady, ale aj povesti a báje. Z povestí si autori vyberali smutné, tajomné, záhadné, ale aj realistické deje, ktoré potom spracovali ako balady.

Tvorcovia umelých balád: J. Kráľ, J. Botto, M. Rázus.


Sociálne balady 

Niektoré balady riešia problémy biedy, vojny, osamelosti ľudí . Takéto balady nazývame sociálne balady, / napr. P. O. Hviezdoslav: Zuzanka Hraškovie /.

 

BÁJKA

Bájka je krátky epický žáner. Vystupujú v nej zvieratá, rastliny, predmety, ktoré konajú, hovoria a majú také vlastnosti ako ľudia. Cieľom bájky je vysmiať sa zlému – satirou / ostrým, uštipačným humorom / a podať nejaké, najčastejšie mravné ponaučenie, ktoré býva na konci alebo na začiatku humorne vyrozprávaného príbehu.


Bájky majú veršovanú aj prozaickú podobu.


Známi autori bájok:

EZOP

J. de LA FONTAINE

I. A. KRYLOV

J. ZÁBORSKÝ – slovenský predstaviteľ bájkyÚLOHY:

1. Priraďte k dielu autora:

Žltá ľalia –                   Lev a myš –

Tulipán a fialka -          Jeden otec dobrý –


2. Často je motívom balady povera. Viete nejakú poveru?


3. Ako nazývame v literatúre jav, keď neživé predmety alebo zvieratá sú nositeľmi ľudských vlastností a konajú ako ľudia?

 

Použitá literatúra:

Literatúra pre 7. ročník