Vypracoval: Mgr. Eva Gutová


 

 

Zámeno en zastupuje:

 

  • podstatné meno alebo zámeno, pred ktorým stojí predložka de.

 

Il a parlé de ses romans. → Il en a parlé.

Hovoril o jeho románoch. → Hovoril o nich.


Je suis très contant de cet ordinnateur. → J´en suis très contant.

S týmto počítačom som veľmi spokojný. → Som s ním veľmi spokojný.


 

  • podstatné meno s členom  delivým alebo neurčitým

 

Il mange de la salade. → Il en mange

Je šalát. → Je ho.

 

Je voudrais du fromage. → J´en voudrais

Dal(a) by som si syr. → Dal(a) by som si ho (z neho).

 

Vous avez une voiture? → Oui, j´en ai une. / Non j´en ai pas.

Máte auto? → Áno, mám. / Nie, nemám.

 

 

Pozor! Členy unune musíme v kladnej vete zopakovať.


 

  • podstatné meno, ktoré nasleduje po číslovke alebo po výraze množstva.

 

Ils mangent beaucoup de pain. → Ils en mangent beaucoup.

Jedia veľa chleba. → Jedia ho veľa.


J´ai six livre d´art.→ J´en ai six.

Mám šesť kníh o umení. → Mám ich šesť.

 

Pozor! Číslovku a výraz množstva je nutné zopakovať.


 

Zámeno en sa používa predovšetkým namiesto neživotných podstatných mien. Namiesto životných podstatných mien sa zvyčajne používajú prízvučné osobné zámená.

 

Il parle de ce livre. → Il en parle.

Hovorí o tejto knihe. → Hovorí o nej.

ale

Il parle de son professeur. → Il parle de lui.

Hovorí o svojom profesorovi. → Hovorí o ňom.


 

En sa používa aj ako zámenná príslovka- odtiaľ. Odpovedáme ňou na otázku odkiaľ?.

 

Il en sort. – Vychádza odtiaľ.

Il en descend. – Vystupuje odtiaľ.


 

 

Zopakujte si:

 

  1. Vymenujte prípady, kedy môžeme po vete použiť zámeno en.

  2. Preskúmajte uvedené príklady a vytvorte definíciu o postavení zámennej príslovky a zámena en vo vete.

  3. Porovnajte nahrádzanie predložkového spojenia s predložkou dev prípade, že sa jedná o životné a neživotné podstatné mená.

  4. Uveďte, kedy používame zámennú príslovku en.

 

 

 

Literatúra:

 

PRAVDA, M. – PRAVDOVÁ, M.: Francúzština pre samoukov

TAIŠLOVÁ, J.: Mluvnice francouzštiny