Vypracovala: Ing. Anna Mattová

 

 

 Založenie podniku rozhodnutie o založení podniku je závažné rozhodnutie. Na začiatku podnikania je obyčajne dobrý nápad. Ten potom podnikateľ rozpracuje do podnikateľského zámeru. Úlohou podnikateľského zámeru je pripraviť založenie, vznik a rozvoj podniku. Treba sa pritom zamerať na:

 

 1. vecno-technickú stránku zvoliť vhodný spôsob podnikania a zabezpečiť potrebný kapitál, ľudské zdroje potrebné pre podnikanie,

 2. právno-organizačnú stránku zvoliť vhodnú organizačno-právnu formu podniku,

 3. ekonomickú stránku budúci podnikateľ potrebuje zistiť, či bude budúce podnikanie ziskové.

 

 

Vznik podniku každý podnik vzniká podľa Obchodného zákonníka zápisom do obchodného registra, čím sa stáva právnickou osobou.

 

Obchodný register je verejný zoznam podnikov, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľských organizácií. Obchodný register vedú okresné súdy pre podniky, ktoré majú sídlo v jeho obvode. Zápis do obchodného registra je pre všetky obchodné spoločnosti a družstvá povinný. Drobní podnikatelia sa môžu do obchodného registra zapísať na vlastnú žiadosť, nemôžu však požiadať o vymazanie zápisu v obchodnom registri. Každý podnik má pridelené identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ).

Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

 1. obchodné meno, sídlo právnickej osoby, sídlo fyzickej osoby, miesto podnikania

 2. IČO

 3. Predmet podnikania

 4. Právna forma podniku

 5. Štatutárne orgány

 6. Meno prokuristu

 7. Ďalšie skutočnosti určené zákonom.

 

Zápis v obchodnom registri má evidenčný a konštitutívny význam.

 

Obchodný názovjednotlivé podniky sa od seba navzájom odlišujú obchodným názvom. Je to názov podniku, teda je to meno podniku, pod ktorým vykonáva podnikateľskú činnosť a všetky právne úkony, ktoré s ňou súvisia. Pod svojim obchodným názvom je podnik zapísaný v obchodnom registri.

 

Zákon umožňuje vytvárať tri druhy obchodných názvov:

 

 1. osobné obchodné názvyskladajú sa z mena a priezviska podnikateľa a využívajú ho najmä živnostníci – napríklad Ján Kostrej, Michal Fiala a podobne,

 2. vecné obchodné názvy vyjadrujú predmet podnikateľskej činnosti. Využívajú ich najmä obchodné spoločnosti – napríklad FARMÁCIA – lekáreň s.r.o. a podobne,

 3. zmiešané obchodné názvy ide o kombináciu predchádzajúcich dvoch názvov. Takýto obchodný názov umožňuje lepšie odlíšenie podnikateľov – živnostníkov, napríklad Ján Kostrej – predaj nábytku.

 

V praxi sa vyskytujú aj také obchodné názvy, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených skupín, napríklad INPRO, CORA, KOVEX a podobne.

Súčasťou obchodných názvov podnikov je aj ich právna forma /a.s., spol. s r.o. a podobne/. Obchodný názov je dôležitým identifikačným znakom podnikov.

 

Podniky ako ekonomické subjekt pri svojej činnosti prichádzajú do styku s inými ekonomickými subjektami – inými podnikmi, bankami, daňovými úradmi a podobne. Podniky ako právne subjekty majú právo vystupovať a konať vo svojom mene.

Podnikateľ jednotlivec /Fyzická osoba/ koná v mene podniku osobne, alebo prostredníctvom zástupcu. Organizácie /právnické osoby/ vystupujú a rokujú prostredníctvom štatutárnych orgánov alebo za nich rokujú zástupcovia.

 

Štatutárny orgán