Vypracovala: Mgr. Monika Andrejovská

 

 

Veličina energia charakterizuje istý stav sústavy (je stavová veličina). Veličina práca charakterizuje dej, pri ktorom nastáva premena alebo prenos energie

 

1) Zákony zachovania v mechanike hmotných bodov

 

Pri všetkých mechanických dejoch v izolovaných sústavách platí:

ZZ hmotnosti, ZZ hybnosti, ZZ celkovej energie

 

ZZ celkovej energie

 

ZZ mechanickej energie: celková mechanická energia izolovanej sústavy je stála

 

  

Smer hybnosti je určený smerom okamžitej rýchlosti.

Podľa 3. Newtonovho pohybového zákona (zákon akcie a reakcie) dve telesa pôsobia na seba rovnako veľkými silami opačného smeru:

  

Vplyvom akcie a reakcie sa zmení hybnosť sústavy:

 

 

2) ZZ pri pohybe tuhého telesa

Pri pohybe tuhého telesa platí 1. veta impulzová: vektorový súčet všetkých pôsobiacich síl sa rovná derivácii celkovej hybnosti sústavy podľa času:

 

  

 

Pre izolovanú sústavu hmotných bodov, t.j. sústavu hmotných bodov, na ktorú pôsobia len vnútorné sily (vonkajších niet), vyplývajú z 1. impulzovej dva zákony zachovania:

 

ZZ hybnosti

 

ak F = 0, platí zákon zachovania hybnosti: celková hybnosť izolovanej sústavy je konštantná

 

 

ZZ momentu hybnosti

 

ak M = 0, platí zákon zachovania momentu hybnosti: celkový moment hybnosti izolovanej sústavy je konštantný   M1 + M2 + M3 + ..... = konšt

 

 

Použitá literatúra:

Fyzika pre 1. ročník gymnázia, Jaroslav Vachek a kol.