Vypracovala :Božena Horváthová

 

 

 

Uvažujeme o izolovanej sústave- je to sústava v ktorej zmena hybnosti nastáva iba vzájomným pôsobením telies , ktoré ju tvoria.

 

Na obrázku máme izolovanú sústavu, ktorú tvoria dve guličky. Guľa 1 bola pred zrážkou v pokoji . Guľa 2 sa po zrážke odchyľuje doprava.

 

Na druhom obrázku je grafické znázornenie jednotlivých hybností, ktoré ukazuje že celková hybnosť oboch gúľ pred zrážkou sa rovná celkovej hybnosti gúľ po zrážke.

 

Tento záver platí všeobecne v inerciálnych vzťažných sústavách pre izolované sústavy, v ktorých je ľubovoľný počet telies. Hovoríme o zákone zachovania hybnosti: Vektorový súčet hybností všetkých telies izolovanej sústavy je stály p1 + p2 + p3 + ....+ pn = p = konšt.

 

To znamená, že celková hybnosť izolovanej sústavy telies sa s časom v danej inerciálnej sústave nemení, zostáva konštantná čo do veľkosti i smeru. Hybnosti jednotlivých telies izolovanej sústavy sa však s časom môžu meniť.

 

zdroj: http://www.kgbacikovia.websnadno.cz/

 

 

Asi nemáme skúsenosti so streľbou z dela, ale možno sme ju pozorovali vo filmových záberoch. Ak sme dobrý pozorovateľ mohli sme si všimnúť, že delo sa pri výstrele pohybuje smerom dozadu (celé alebo aspoň jeho hlaveň).