4. ROZMNOŽOVANIE

- je proces vytvárania nových jedincov z rodičovských jedincov

- je podmienkou zachovania druhu  

Organizmy sa rozmnožujú dvojako:

       Pohlavne

       Nepohlavne 

 

a) nepohlavne

       Nový jedinec vzniká oddelením časti rodičovského organizmu

       Prebieha delením (črievička), pučaním (nezmar), i oddelením časti tela niektorých rastlín (listu, koreňa...)

b) pohlavne

       Vyvíja sa nový jedinec zo zárodku, ktorý vzniká splynutím samčej a samičej pohlavnej bunky

 

·      rozmnožovanie – Nezmar hnedý

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nepohlavné rozmnožovanie

 

5. RAST a VÝVIN

- je proces, pri ktorom sa zväčšuje živá hmota a prebiehajú zmeny tela alebo ich častí

- je podmienený dostatkom živín

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt growth

 

6. DRÁŽDIVOSŤ

- je schopnosť organizmu prijímať vnútorné a vonkajšie podnety a reagovať na ne

- organizmus reaguje na podráždenie rôzne: najčastejšie určitými pohybmi (rastliny, živočíchy) či zmenou správanie (živočíchy a človek) .

 

7. POHYB

- zabezpečuje organizmom rozvádzanie živín, ochranu, potravu a rozmnožovanieZopakujte si:
1. Čo je zdrojom výživy rastlín?
2. Čo vzniká v procese dýchania?
3. Akú úlohu v organizme plní vylučovanie?
4. Ako sa rozmnožuje nezmar hnedý?
5. Akú úlohu v organizme plní dráždivosť?


Použitá literatúra:
Hantabálová, I. - Uhereková, M. – Čumová,K. – Zvončeková, V.: Prírodopis pre 9.ročník základných škôl. 1.vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. 2003. ISBN 80-10-00004-3
Uhereková, M. – Trévaiová, I. – Piknová, Z. a spol.: Biológia pre 9.ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemčorným štúdiom. 1.vyd. Prievidza: združenie EDUCO. 2012. ISBN 978-80-89431-34-2


Zdroje obrazkov:
http://www.infovek.sk/predmety/biologia/diplomky/biologia_bunky/fotosynteza.htm.
http://www.ta3k.sk/bio/index.php?option=com_content&view=article&id=101:dychanie&catid=52:fyziologia-rastlin&Itemid=69.
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/drobn_vodn_ivochy__phlivce.html.
http://www.fool.com/investing/general/2016/05/14/5-growth-stocks-to-buy-in-may.aspx.
http://www.mojanitra.sk/wellness-zdravie-zdrava-vyziva/nitra.html?id_temy=902&action=clanky&id_clanku=70552.