Základné životné procesy organizmov – sú procesy, ktoré zabezpečujú život a existenciu organizmov. Medzi základné životné procesy patrí:

ž Výživa

ž Dýchanie

ž Vylučovanie

ž Rozmnožovanie

ž Rast

ž Vývin

ž Dráždivosť

ž Pohyb

1. VÝŽIVA

- je zdrojom stavebných látok  a energie

- je súbor procesov, ktoré súvisia s prijímaním a spracovávaním živín

- živiny sú látky, ktoré organizmus potrebuje pre svoj rast a vývin.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fotosyntézaRastliny: základom výživy sú anorganické látky – kyslík, voda, oxid uhličitý a soli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živočíchy a človek: základné živiny delíme:

ž organické – bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny

ž anorganické – voda a minerálne látky

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt potravinová pyramída po slovensky

 

2. DÝCHANIE

- prebieha vo všetkých organizmoch

- je proces spojený s príjmom kyslíka a výdajom oxidu uhličitého

- pri dýchaní sa rozkladajú organické látky, vznikajú anorganické a uvoľňuje sa energia

- energia sa využíva na ďalšie životné procesy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dýchanie

 

3. VYLUČOVANIE

- je proces, pri ktorom sa z tela organizmu odstraňujú nepotrebné a odpadové látky