OSN prijíma aj dokumenty na ochranu práv detí sveta. V roku 1959 schválila Deklaráciu práv dieť v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa, ktorý ši ukladá väčšiu zodpovednosť za ochranu detstva. V 1990 k nemu pristúpila aj naša republika. Práva d sú v ňom rozdelené do 4 veľkých kategórií. Práva dieťaťa na prežitie. Práva dieťaťa na zdarný vývoj. Práva dieťaťa na slobodu názoru a prejavu. Práva dieťaťa na slobodu vyznania a náboženstva. Práva dieťaťa na prežitie Do prvej kategórie patrí vaše právo na pomoc a ochranu zo strany štátu a vašej rodiny. Máte nárok na pochopenie a pozornosť dospelých. Zdôverte sa im so svojími starosťami a pozorne si vypočujte ich rady - sa musia postarať, aby ste žili s pocitom bezpečia, v pokoji a vo vzájomnej dôvere. Nik nesmie s vami zle zaobchádzať , fyzicky a psychicky vás týrať. Nezamieňajte snahu rodičov a učitelov viesť vás a vychovávať s tyranizovaním. Rovnako ako vy chcete žiť s pocitom b chcú žiť i ostatní a vašou povinnosťou je rešpekt« právo. Ste povinní poskytnúť pomoc každému, potrebuje, okrem prípadu, že by to bolo pre vás alebo okolie velmi nebezpečné, alebo by vám v tom niekto p bou násilia bránil. Práva dieťaťa na zdatný vývoj Toto právo sa týka vášho vzdelania, prístupu informáciam, máte právo na hru, oddych a kultúrne a športové aktivity. Ak chcete uplatniť svoje právo na v musíte aktívne pracovať na hodinách, nesmiete vyrušovať, a tak odopierať právo na vzdelanie svojim kom. Práva dieťaťa na slobodu názoru a prejavu Za uplatňovanie tohto práva vás nikto nesmie trestať. Nezamieňajte si to však s urážkami a znevažovaným druhých. Vaša sloboda sa končí tam, kde sa zač vášho spolužiaka. Tak ako vy máte právo na súkromia a dôstojnosti, majú ho aj iní. Rešpekt meno svojich spolužiakov a učitelov, hodnoťte ich spravodlivo a vyhýbajte sa rozširovaniu klebiet. Práva dieťaťa na slobodu vyznania a náboženstva Každý musí rešpektovať vaše náboženské pi a rovnako aj vy tolerujte vieru iných.