Subjekt dane z tabakových výrobkov

 

 

Subjektom dane z tabakových výrobkov je platiteľ dane – každá FO alebo PO, ktorej vznikla daňová povinnosť pri uvoľnení tabakových výrobkov z režimu pozastavenia do daňového voľného obehu.

 

Odberateľ sa tak dostáva do polohy daňovníka.

 


 

Predmet dane z tabakových výrobkov

 

Predmetom dane sú tabakové výrobky - cigarety, cigary, cigarky a tabak.:

 

 

  • vyrobené na daňovom území,

  • dodané na daňové územie z iného členského štátu

  • dovezené na daňové územie z tretích štátov


 

Oslobodenie od dane

 

 

Od dane sú oslobodené tabakové výrobky, ktoré sú:

 

  • odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru , alebo daňovej kontroly,

  • použité v daňovom sklade na vlastné laboratórne skúšky,

  • ďalšie zákonom uznané oslobodenia.

 

 Použitá literatúra:
Použitá literatúra
Majcherová, B.: Daňová sústava pre obchodné aladémie, SPN , druhé prepracované vydanie 2012, ISBN 978-80-10-01881-9
https://www.financnasprava.sk