Základ dane z piva

 

 

Základom dane je množstvo piva vyjadrené v hektolitroch a percento objemu skutočného alkoholu. Základ dane vyjadrený v hektolitroch sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta a percento objemu alkoholu na jedno desatinné miesto.


 

Sadzba dane z piva výpočet dane

 

 

Sadzbu dane určuje zákon o spotrebnej dani z piva takto:

 

  • základná sadzba dane – 7,907% zo všeobecnej sadzby dane x koef. 0,042 = 3,587 eur/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu,

  • znížená sadzba dane – 5,847% zo všeobecnej sadzby dane x koef. 0,042 = 2,652 eura/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu.


Zníženú sadzbu dane môžu uplatniť na vyrobené pivo malé samostatné pivovary, alebo dovozcovia piva, ak predložia potvrdenie zahraničného správcu dane, že pivo bolo vyrobené v členskom štáte malým pivovarom.


 

Výpočet dane

 

 

 


Daň = základ dane x  sadzba dane




Príklad

 

Pán Karol si v reštaurácii objednal 1 veľké pivo (0.5 l) nemenovanej značky za cenu 0,85 eur.

Vypočítajte výšku DPH a spotrebnej dane z piva obsiahnutú v cene reštaurácie za predpokladu, že:

a/ bolo vyrobené malým samostatným pivovarom,

b/ bolo vyrobené veľkým pivovarom.