Subjekt dane z piva

 

Subjektom dane z piva je platiteľ dane. Je to každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť pri uvoľnení piva z režimu pozastavenia dane do daňového voľného obehu.Predmet dane z piva

 

 

Predmetom dane je pivo: