Slová,ktorými pomenúvame počet ľudí a vecí,sa nazývajú základné číslovky.Pýtame sa na ne otázkou koľko?Základné číslovky od päť do devädesiatdeväť sa skloňujú tak ako číslovka päť.V základnom tvare(nominatíve) sa základné číslovky píšu spolu.Napríklad:dvadsaťsedem,stojeden,sedemstodvadsaťpäť.Pri skloňovaní sa jednotky píšu oddelene.Napríklad:Dvadsiatich siedmich.tridsiatich siedmich.Číslovky označujúce stovky a tisícky sa píšu spolu,napríklad:dvesto,sedemsto,tritisíc,sedemstotisíc,stojeden,tisícpäť.Číslovky označujúce milióny a miliardy sa píšu zvlášť,napríklad:štyri milióny,päť miliárd.Slová,ktorými pomenúvame počet ľudí a vecí,sa nazývajú základné číslovky.Slová,ktorými pomenúvame počet dejov,sa nazývajú násobné číslovky.Pýtame sa na ne otázkou koľkokrát? koľko ráz? koľkonásobne? koľkonásobný?.Napríklad dvakrát,dva razy,dvojnásobne.Slová raz,razy,ráz sa píšu oddelene(jeden raz,dva razy,päť ráz).Slová ktorými pomenúvame poradie ľudí,vecí alebo javov, sa nazývajú radové číslovky.Pýtame sa na ne otázkou koľký?koľká?koľké?koľkí?.Napríklad:prvý,druhá,tretie,siedma,desiaty,dvadsiaty prvý... .