Vypracovala: Alena Hmirová

 

Číslovky sú slová, ktorými sa pomenúvajú pojmy počtu alebo pomocou nich uvádzame množstvo osôb, vecí, dejov.

Základné číslovky vo francúzštine sú jednoduché alebo zložené slová.

 

  1. Prehľad základných čísloviek

0 zéro

23 vingt-trois

81 quatre-vingts-un

1 un, une

24 vingt-quatre

82 quatre-vingts-deux

2 deux

25 vingt-cinq

90 quatre-vingts-dix

3 trois

26 vingt-six

91 quatre-vingts-onze

4 quatre

27 vingt-sept

92 quatre-vingts-douze

5 cinq

28 vingt-huit

100 cent

6 six

29 vingt-neuf

101 cent un

7 sept

30 trente

102 cent deux

8 huit

31 trente et un

110 cent dix

9 neuf

32 trente-deux

111 cent onze

10 dix

40 quarante

112 cent douze

11 onze

41 quarante et un

113 cent treize

12 douze

42 quarante-deux

120 cent vingt

13 treize

50 cinquante

121 cent vingt et un

14 quatorze

51 cinquante et un

200 deux cents

15 quinze

52 cinquante-deux

201 deux cent un

16 seize

60 soixante

300 trois cents

17 dix-sept

61 soixante et un

1 000 mille

18 dix-huit

62 soixante-deux

2 000 deux mille

19 dix-neuf

70 soixante-dix

3 000 trois mille

20 vingt

71 soixante et onze

10 000 dix mille

21 vingt et un

72 soixante-douze

100 000 cent mille

22 vingt-deux

80 quatre-vingts

1 000 000 un million

 

 

1 000 000 000 un milliard

 

 

  1. Pravidlá pri písaní základných čísloviek

  1. Spojovník medzi číslovkami predstavuje spojku et alebo znak násobenia fois.

Príklad: a) spojka et: dix-huit (18) = dix et huit (10 a 8)

b) násobenie fois: quatre-vingts (80) = quatre fois vingts (4 krát 20)

2. Na konci čísloviek vingt (20) a cent (100) sa píše –s, ak za nimi nenasleduje žiadna číslovka.

Príklad: a) vingt: quatre-vingts (80) => na konci sa píše –s

quatre-vingt-trois (83) => vingt na konci nemá –s, lebo za ním nasleduje ešte ďalšia číslovka

b) cent: six cents (600)

six cent sept (607)

3. Medzi číslovky cent a un, une sa nevkladá spojka et.

Príklad: cent un (101)

  1. Číslovka mille (1 000) sa nikdy nepíše so –s na konci.

Príklad: neuf mille (9 000), mille deux cents (1 200)

  1. Číslovka million (milión), milliard (miliarda) v pluráli priberá koncovku –s. Ak chceme pripojiť k tejto číslovke podstatné meno, musíme vždy použiť predložku de.

Príklad: un million (1 milión) , trois millions (3 milióny)

huit millions de lampes (8 miliónov lámp)

un milliard (1 miliarda), quatre milliards (4 milirdy)

six milliards de gens (6 miliárd ľudí)

 

  1. Používanie základných čísloviek

Základné číslovky sa používajú:

  1. v dátumoch, napríklad: le quatre juillet (4. júla), ale pri prvom dni v mesiaci používame radovú číslovku. Príklad: le premier mars (1. marca)

  2. pri označovaní presného bydliska.

Príklad: Il habite 12, rue V. Hugo. (Býva na ulici V. Huga, číslo 12).

  1. pri označovaní jednotlivých častí diela. Príklad: Livre sept (siedma kniha)

  2. pri označovaní sledu panovníkov a pápežov. Príklad: Henri IV = Henri Quatre (Henrich štvrtý), ale pri označení prvého panovníka alebo pápeža používame radovú číslovku. Príklad: Louis Ier = Louis Premier (Ľudovít prvý)

5. číslovky v počtových úkonoch.

Príklad: 2 + 4 = 6 (deux plus quatre font / égale six)