Prefer to (do) a prefer -ing = would rather, would prefer preferovať

- používame, keď niečo preferujeme vo všeobecnosti

I don´t like cities. I prefer to live in the country./I prefer living in the country.


Za slovesom prefer používame rôzne štruktúry a preto musíme dodržiavať nasledovné pravidlá:


 

 

 

I prefer

something

to something else.

I prefer

this coat

to the coat you were wearing yesterday.

(Preferujem niečo pred niečím iným.)


 

 

 

 

I prefer

doing something

to doing something else.

I prefer

driving

to travelling by train.

(Preferujem robenie niečoho pred robením niečoho iného.)


 

Pozor zmena!

 

 

 

I prefer

to do something

rather than (do) something else.

I prefer

to drive

rather than travel by train.

Sarah prefers

to live in the country

rather than (live) in a city.

(Preferujem robiť niečo radšej ako robiť niečo iné.)


 

Would prefer (skrátený tvar ´d prefer) – preferoval by som

- používame, keď chceme povedať čo niekto chce v konkrétnej situácii (nie všeobecne)

Would you prefer tea or coffee?“ „Tea, please.“


Pokiaľ chceme použiť za would prefer sloveso, musí byť v neurčitku s to

„Shall we go by train?“ „I´dprefer to drive.“

I´d prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema.Would rather (skrátený tvar ´d rather) = would prefer, ale rozdiel je v tvare nasledujúceho slovesa: 

 

would prefer (to do) – nasleduje neurčitok s to

would rather (do) – nasleduje neurčitok bez to

Shall we go by train?“

I´d prefer to drive.

I´d rather drive.

I would prefer to stay at home tonight.

Would you rather have tea or coffee?


 

Zápor s would rather

- zápor vytvoríme pridaním not