Vypracovala: Mgr. Katarína Šovčíková


 

 

Použitie:


Would/wouldn´t+ sloveso používame, keď si predstavujeme situáciu – hovoríme alebo rozmýšľame o niečom, čo nie je skutočné


Zdroj: Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004

 


It would be nice to buy a new car, but we can´t afford it.

(Bolo by pekné kúpiť si nové auto, ale nemôžeme si to dovoliť.)


I´d love to live by the sea.

(Rád by som býval pri mori.)


A: Shall I tell Chris what happened?

     (Mám povedať Chrisovi čo sa stalo?)

B: No, I wouldn´t say anything.

     (Nie, nepovedal by som nič.)

 


 

Would/wouldn´t have + past participle používame, keď si predstavujeme situácie v minulosti – to, čo sa v minulosti nestalo


They helped us a lot. I don´t know what we would have done without their help.

(Veľa nám pomohli. Neviem, čo by sme robili bez ich pomoci.)


I didn´t tell Sam what happened. He wouldn´t have been pleased.

(Nepovedal som Samovi, čo sa stalo. Nebol by potešený.)

 


 

Porovnajte:

 

 

 

would + sloveso

 

would have + past participle

I would phone Sue, but I haven´t got her number.

 

(Zavolal by som Sue, ale nemám jej číslo – teraz)

I would have phoned Sue, but I didn´t have her number.

(Zavolal by som Sue, ale nemal som jej číslo - v minulosti)

I´m not going to invite them to the party. They wouldn´t come anyway.

 

(Nejdem ich pozvať na párty. Aj tak by neprišli.)

I didn´t invite them to the party. They wouldn´t have come anyway.

 

(Nepozval som ich na párty. Aj tak by neboli prišli.)


Would/wouldn´t sa často používa v podmienkových vetách:


  • druhá podmienková veta:

     

would phone Sue if I had her number.

(Zavolal by som Sue, keby som mal jej číslo.)- nereálne v prítomnosti


  • tretia podmienková veta:

 

I would have phoned Sue if I´d had her number.

(Bol by som zavolal Sue, keby som bol mal jej číslo.) – nestalo sa to v minulosti


 

Porovnajte will a would

 

 

 

will

 

would

 

I will stay a bit longer, I´ve got plenty of time.

 

(Zostanem o trochu dlhšie. Mám veľa času.)

I´d stay a bit longer, but I really have to go now.

 

(Zostal by som dlhšie, ale naozaj teraz musím ísť.) – nemôžem zostať dlhšie

 

I´ll phone Sue, I´ve got her number.

 

(Zavolám Sue, mám jej číslo.)

I would phone Sue, but I haven´t got her number.

 

(Zavolal by som Sue, ale nemám jej číslo.) – nemôžem jej zavolať


Would/wouldn´tpoužívame aj v reported speech (prerozprávaná reč). Pokiaľ v priamej reči použijeme will/won´t tak ho posúvame do would/wouldn´t:


 

„I´llphone you on Sunday.“ said Tom. → Tom said that he would phone me on Sunday.


„She won´t come to your party!“ he said. → He said that she woudn´t come to my party.


 

Would taktiež používame podobným spôsobom ako used to, teda na vyjadrenie niečoho, čo sa v minulosti pravidelne opakovalo:


When we were children, we lived by the sea. In summer, if the weather was fine, we would all get up early and go gor a swim.

(Keď sme boli deti, bývali sme pri mori. V lete, keď počasie bolo fain, všetci sme vtávali skoro a chodili plávať.) – dialo sa to pravidelne


Whenever Richard was angry, he would walk out of the room.

(Kedykoľvek bol Richard nahnevaný, vychádzal z miestnosti.) – dialo sa to pravidelne 

Cvičenie:


Aké použitie má would?

V ktorých podmienkových vetách používame would?

S ktorým slovesom má would podobné použitie?

Aký je rozdiel medzi will a would? 

Použitá literatúra a obrázok:


Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004