Princíp rozdeľovania slov sa viac priblížil prirodzenej výslovnosti.

 

Pravidlá pre samohlásky:

Jednotlivé samohlásky na začiatku slova alebo na jeho konci sa neoddeľujú:

Beispiele: o-der, a-ber, Lai-e

 

Samohlásky, ktoré patria k rôznym slabikám sa môžu deliť:

Beispiele: The-ater, na-iv

 

Nemecké dvojhlásky, ako napr. ai, eu, oi, au, äu, ei sa nikdy neoddeľujú:

Beispiele: Häu-ser, Ei-er

 

 

Pravidlá pre spoluhlásky:

Ak stojí samostatná spoluhláska na deliacom mieste, ide na ďalší riadok.

 

Pri viacerých spoluhláskach ide spravidla len posledná na nasledujúci riadok.

Spoluhláska na mieste delenia:
Beispiele: Au-ge, trau-rig, Hei-mat, da-rum, he-rein

 

Keď sú na mieste delenia aspoň dve spoluhlásky:

Beispiele: Rech-ner, rich-tig

 

Deliť sa môžu aj spoluhlásky t:

Beispiele: Fens-ter, ras-ten

 

Spoluhláskové skupiny(sch, ch, ck, ph, rh, sh und th), ktoré sú považované za jednu hlásku, sa správajú ako jedna spoluhláska.

Spoluhlásková skupina ide na ďalší riadok, keď po nej nasleduje samohláska. Ak je na deliacom mieste spoluhláska, ide spoluhlásková skupina, ako posledná spoluhláska na ďalší riadok.

Beispiele:la-chen, Zu-cker, Ste-phan, Myr-rhe, Fa-shion

Vždy ide spoluhlásková skupina na nový riadok, lebo po nej nasleduje samohláska.

Skupina th nejde na nový riadok, lebo ako posledná spoluhláska nasleduje ešte m.

Beispiel: Rhyth-mus

 

Ak je v cudzom slove na deliacom mieste za spoluhláskou l, n, r (bl, cl, fl, gl, kl, phl, pl,br, cr, dr, fr, gr, kr, phr, pr, thr, tr, vr, gn, kn) môže sa toto spojenie dať nerozdelené na nový riadok.

Beispiele: Zy-klus, Ma-gnet, Fe-bruar, Pu-bli-kum

Ale aj:

Mag-net, Zyk-lus, Feb-ru-ar, Pub-li-kum

Zložené slová a slová s predponou sa delia medzi jednotlivými časťami. Delenie vo vnútri častí sa deje podľa vyššie spomínaných pravidiel.

Beispiele: Auto-bahn, Haupt-stadt, Vor-schule, Pro-gramm

 

Ak nie je jednoznačné delenie podľa jednotlivých častí, platia pravidlá delenia slov podľa slabík. Možné je aj toto delenie:

inter-essant aj inte-ressant

ein-ander aj ei-nander

dar-um aj da-rum

 

Delenie slov nemá ovplyvňovať význam slova, takže delíme slová takto:

Beispiele: be-inhalten namiesto bein-halten

Ur-instinkt namiesto Urin-stinktZopakujte si:
1. Môžeme deliť spoluhlásky s a t? Uveďte príklad.
2. Aké pravidlo platí pre delenie zložených slov a slov s predponou?
3. Ktorá spoluhláska ide na nový riadok pri viacerých spoluhláskach?
4. Oddeľujú sa jednotlivá samohlásky na začiatku slova?
5. Rozdeľte správne: Männer, weiter, Finger, warten, boxen, sechste

Použitá literatúra:
http://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/worttrennung