Slovosled - word order


V angličtine je dôležité, aby každá veta mala podmet (osobu) a prísudok (sloveso).


Výnimkou sú len vety v rozkazovacom spôsobe, kedy podmet vo vete nepoužívame.


Napr:


Let´s go.

Don´t do it!

Come on.Ostatné vetné členy:


Object – predmet


Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006

 

 

 

 

 

Sue

reads

a newspaper

every day.

subject (podmet)

verb (prísudok)

object (predmet)Predmet zvyčajne prichádza za sloveso a vyskytujú sa spolu:


Sue reads a newspaper every day. NIE Sue reads every day a newspaper.Príklady:

 

 

 

 

 

podmet + prísudok

predmet


NIE

He speaks

English

very well.

He speaks very well English.

I like

Italian food

very much.

I like very much ...

Do you watch

television

every evening?

Do you watch every evening ...

We usually invite

a lot of people

to the party.

We usually invite to the party ...

Paul often wears

a black hat.


Paul wears often ...

I can open

the door

quietly.

I can open quietly the door.


 

Place and time – miesto a čas

 

 

 

 

We go

to a party

on Saturdays.

podmet + prísudok

miesto

čas


 

Ako si môžeme všimnúť v príklade miesto (to a party) stojí vo vete pred časom (on Saturdays):


We go to a party on Saturdays. NIE We go on Saturdays to a party.


 

Na miesto sa v tomto prípade pýtame Where?na čas sa môžeme pýtať rôznymi spôsobmi: When? (Kedy?) How long? (Ako dlho?) How often? (Ako často?)

 

 

 

 

 

podmet + prísudok

miesto

čas

NIE

Liz walks

to work

every day.

... every day to work.

Will you be

at home

this evening?

... this evening at home?

I usually go

to bed

early.

... early to bed.

 Zopakujte si:
1. Čo musí každá veta v angličtine (okrem rozkazovacej) obsahovať?
2. Kde vo vete stojí predmet?
3. Kde vo vete stojí príslovkové určenie miesta a času?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 2006