Vzťažné zámená (Relative pronouns)

 

Vzťažné zámená sú: WHO, WHOM, WHOSE, WHICH, THAT.

 


Pád


Osoby


Zvieratá, veci


Podmetový
Predmetový
Predložkový
 

Privlastňovací


who; that ktorý
that , whom ktorému
that ... predložka
 

whose  ktorého


that , which  ktorý
that , which  ktorému
that ..... predložka
predložka + which
of which 

whose

 

1. Vzťažné zámeno „KTORÝ“ v podmetovom tvaru (1. pád) pre osobu má tvar WHO.

(Pozn.: nasleduje po ňom sloveso a vtedy toto vzťažné zámeno je podmetom vedľajšej vety

v súvetí).

That is the man WHO helps me.

The woman WHO lives at No 10 plays tennis.

I like the boy WHO works with Tom.

Where is the woman WHO can speak English?

Do you know the person WHO is taller than I am?

 

2. Vzťažné zámeno „KTORÝ“ v podmetovom tvaru (1. pád) pre zvieratá a predmety má tvar WHICH alebo THAT. Nasleduje po ňom sloveso, vzťažné zámeno je podmetom vedľajšej vety.

 

This is the bird WHICH (THAT) sings every day.

Where is the dog WHICH (THAT) watches the house?

These are the books WHICH (THAT) belong to my sister.

Do you know the place WHICH (THAT) is described in Mary’s letter?

Have you ever heard about the car WHICH (THAT) costs 400 000 pounds?

 

3. V predmetovom tvaru (2.- 7. pád) sa používa pre osoby vzťažné zámeno WHOM, pre zvieratá a veci WHICH. WHOM a WHICH môžeme v tomto prípade nahradiť jednotným vzťažným zámenom THAT. Nasleduje po nich podmet vedľajšej vety.

Zámeno THAT sa používa hlavne po superlatívoch a po výrazoch: ALL, EVERYTHING, EVERYBODY, NOTHING, NOBODY, MUCH, LITTLE. Vzťažné zámeno THAT sa môže vynechávať. Nikdy pred ním nie je čiarka ani predložka (potrebná predložka sa presúva až za sloveso).

The gentleman WHOM we see is an actor.

The gentleman THAT we see is an actor.

The gentleman we see is an actor.

 

The keys WHICH you lost were my last one.

The keys THAT you lost were my last one.

The keys you lost were my last one.

 

This is the man TO WHOM I lent my pen.

This is the man THAT I lent my pen TO.

This is the man I lent my pen TO.

 

This is the woman ABOUT WHICH I told you.