Vzťažné zámená (Relative pronouns)

Vzťažné zámená definujú podstatné mená alebo zámená v predchádzajúcej vete.  sa v angličtine používajú pri spájaní viet, kedy nadväzujeme zámenom na nejakú osobu alebo vec:

·      napr. slovo ktorý vo vete: On je učiteľ, ktorý nám dal veľa úloh.

 

                                                    

who / whom

which

whose

that

kto/ komu

ktorý

koho

ktorý

 

Použitie:

WHOvzťažné zámeno – kto – použijeme, ak chceme bližšie opísať nejakú osobu

-       vo vete je podmetom slovesa

The man who works at the Post Office is very nice.

            Muž, ktorý pracuje na pošte je veľmi milý.

The woman who lives at No 10 plays tennis.

            Žena, ktorá býva na desiatke hrá tenis.

I like the boy who works with Tom.

            Mám rada chlapca, ktorá pracuje s Tomom.

 

WHOM – vzťažné zámeno – komu – použijeme, ak chceme bližšie opísať nejakú osobu

-       môže sa použiť miesto who

-       vo vete je predmetom slovesa

The man whom I met yesterday is an actor.

Muž, ktorého som včera stretol je herc.

I was invited by the professor whom I met at the conference.

            Bol som pozvaný profesorom, ktorého som sa stretol na konferencii.

This morning I met Chris whomhadn´t seen for ages.
            Dnes ráno som stretla Chrisa, ktorého som nevidela celé veky.

 

WHICH vzťažné zámeno – ktorý – použijeme, ak chceme bližšie opísať nejakú vec, alebo zviera.

-       nikdy sa nepoužíva pri opise osôb

I read a book which was published in USA.

      Čítal som knihu, ktorá bola publikovaná v USA.

The hotel which stands at the corner is very expensive.

      Hotel, ktorý stojí na rohu je veľmi drahý.

I lost the money which my mom gave me.

            Stratil som peniaze, ktoré mi mama dala.

 

WHOSE vzťažné zámeno – koho – použijeme, ak chceme bližšie vyjadriť vlastníctvo osôb, zvierat alebo vecí.

He has a son whose name is John.

(On) má syna ktorého meno je Ján.

The house whose roof you see over there is my father's.

Dom ktorého strechu tam vidíš je otcov.

I have a friend whose father is an animal doctor.

Mám priateľa ktorého otec je zverolekár.

 

THAT vzťažné zámeno – ktorý – použijeme, ak chceme bližšie opísať nejakú osobu alebo vec (ako podmet)

-       môže nahradiť WHO alebo WHICH

The blue jacket that she is putting on belongs to her friend.

      Modrá bunda, ktorú si oblieka, patrí jej priateľovi.

I don’t like the stories that have unhappy endings.

      Nemám rada príbehy, ktoré majú nešťastný koniec.

I’ve just repaired the chair that you are using now.

      Práve som opravil stoličku, ktorú práve teraz používaš.Zopakujte si:
1. Vymenujte vzťažné zámená?
2. Ktoré vzťažné zámeno použijeme, ak chcem bližšie opísať nejakú osobu?
3. Ktoré vzťažné zámeno použijeme, ak chcem bližšie opísať nejaké zviera či vec?


Použitá literatúra:
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
ALEXANDER,L.G.: LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students. 1 vyd. New York: Longman publishing, 1990. ISBN 0-582-04500-2
Vzťažní zájmena. [online] Publikované 08.02.2008 [citované 01.10.2016]. Dostupné z .


Zdroje obrazkov:
http://grammar.about.com/od/rs/g/relpronounterm.htm.