Vzťažné zámená sa používajú na spojenie dvoch častí vety a na obmedzenie opakovania slov.

 

qui - kto, čo, ktorý

que - kto, čo, ktorý, ktorého, ktorému

où - kam, kde, kedy

dont - ktorého, ktorej, ktorých

 

 

◆ Ak má byť nahradené podstatné meno, ktoré je podmetom slovesa, použijeme qui:

 

J’ai un frère. Mon frère s’appelle PierreJ’ai un frère qui s’appelle Pierre.

Mám brata, ktorý sa volá Pierre.

 

 

◆ Ak má byť nahradené podstatné meno, ktoré je predmetom slovesa, použijeme que:

 

J’ai un frère. J’aime beaucoup mon frère.J’ai un frère que j’aime beaucoup.

Mám brata, ktorého veľmi milujem.

 

 

◆ Vo význame „kde“ alebo „kedy“ použijeme :

 

C’est là où j’habite.

Je to tu, kde bývam.

 

C’était le jour où je suis arrivé.

Bol to deň, keď som prišiel.

 

 

◆ Vo význame „ ktorému/ktorým“ alebo „ktorého“ sa používa dont:

 

C’est le prof dont je t’ai parlé.

To je ten učiteľ, o ktorom som s tebou hovoril.


Le directeur, dont le bureau est au bout du couloir, n’est jamais là.

Riaditeľ, ktorého kancelária je na konci chodby, tam nikdy nie je.

 

 

Ce qui, ce que a ce dont použite, pokiaľ neexistuje žiadne špecifické podstatné meno pre vzťažné zámeno, na ktoré sa odkazuje. Všeobecne znamená „čo“.


Použite ce qui, pokiaľ „čo“ odkazuje na podmet slovesa; ce que použite, pokiaľ odkazuje na predmet slovesa.


Použite ce dont, pokiaľ za použitým slovesom nasleduje predmet s predložkou de.

 

Ce qui se passe dans les banlieues m’inquiète.

To, čo sa deje na predmestiach, mi robí starosti.

 

Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait.

Rád by som ti poďakoval za všetko, čo si urobil.

 

Prends mon dictionnaire. C’est ce dont tu as besoin pour faire cet exercice. (avoir besoinde de qc)

Vezmi si môj slovník. To je to, čo potrebuješ, aby si urobil toto cvičenie.

 


◆ Po predložke použite tvary lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. Tieto zámená sú utvorené spojením určitého člena (le, la) a nesamostatného opytovacieho zámena (quel, quelle) a v preklade znamenajú "ktorý".


Ak hovoríme o osobách, dávame zvyčajne prednosť zámenu qui.

 

C’est une maladie contre laquelle on ne peut rien.

Je to choroba, proti ktorej nemôžeme nič urobiť.

 

On les a privés des droits pour lesquels ils s’étaient battus.

Boli zbavení práv, za ktoré bojovali.

 

Ale:


J’ai gardé contact avec les gens chez qui j’ai été au pair.

Som stále v kontakte s ľuďmi, pri ktorých som bola ako au-pair.

 

 

Všimnite si tiež:

 

à + lequel = auquel

 

Ce sont des problèmes auxquels nous n’avions pas pensé.

Toto sú problémy, o ktorých sme nepremýšľali.

 

 

de + lequel = duquel

 

C’est le film à la fin duquel il a pleuré.

To je ten film, na konci ktorého plakal.Zopakujte si:
1. Načo používame vo francúzštine vzťažné zámená?
2. Vymenujte 4 základné vzťažné zámená.
3. Ako vznikli tvary lequel, laquelle, lesquels, lesquelles?
4. Uveďte príklady použijúc tvary auquel a duquel.

Použitá literatúra:
Ján Taraba, Francúzska gramatika