Clause je v preklade veta, čo v angličtine znamená, že je súčasť súvetia. Main clause je hlavná veta, ale samotná clause je nejaký druh vedľajšej vety.


 

Clauses používame aj vo vzťažných vetách. Ak si pamätáme, tak máme 2 druhy vzťažných viet:

Defining relative clauses (definujúce)

Non-defining relative clauses (nedefinujúce)

 Defining relative clause - definujúca vzťažná veta identifikuje osobu alebo vec, o ktorej hovoríme. Používame v nej vzťažné zámená who, which, that, whom, whose, where, when, why.


Non-defining relative clauses - nedefinujúce vzťažné vety slúžia na podanie extra informácie, teda sú podobné ako v slovenčine prístavok. Používame v nich vzťažné zámená who, which, whom, whose, where.


 

Niektoré vzťažné vety môžu začínať slovesom s príponou –ing, - ed alebo neurčitkom s to.

 

 

Všimnime si tento príklad:


Do you know the woman talking to Tom?

           -ing clause

 

Zdroj: Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004

 

 

-ing clauses používame, keď chceme povedať čo niekto (niečo) robí (robil) v konkrétnom čase:

Do you know the woman talking to Sam? (the woman is talking to Sam)

Poznáš tú ženu, čo sa rozpráva so Samom? (žena sa rozpráva so Samom)

- toto je typický preklad so slovenčiny. Doslovný preklad je takisto možný: Poznáš tú ženu rozprávajúcu sa so Samom?


 

Police investigating the crime are looking for three men. (police are investigating the crime)

Polícia vyšetrujúca zločin hľadá troch mužov. (polícia vyšetruje zločin)

 

 

Who were those people waiting outside? (they were waiting)

Kto boli tí ľudia čakajúci vonku? (oni čakali vonku)

 

 

 

-ing clauses môžeme používať aj keď chceme povedať, čo sa deje neustále

The road connecting the two villages is very narrrow. (the road connects the two villages)

Cesta spájajúca dve dediny je veľmi úzka. (cesta spája dve dediny)

 

 

Can you think of the name beginning with T? (the name begins with T)

Vieš nejaké meno začínajúce na T? (meno začína na T)

 


 

-ed clauses


The boy injured in the accident was taken to hospital.

        -ed clause


 

Zdroj: Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004


 

-ed clauses sa používajú vo význame pasívu

The boy injured in the accident was taken to hospital. (he was injured in the accident)

Chlapec zranený počas nehody bol odvezený do nemocnice. (on bol zranený počas nehody)

 

 

George showed me some pictures painted by his father. (they had been painted by his father)

George mi ukázal nejaké obrázky, ktoré namaľoval jeho otec. – George mi ukázal nejaké obrázky namaľované jeho otcom.


 

 

-ing a –ed clauses sa často používajú s väzbou there is/there was/ ....

 

There were some children swimming in the river.

 

Is there anybody waiting?

 

There was a big red car parked outside the house. 

Clauses s to neurčitkom


New Zealand was the first country to give women the vote. (the first country which gave vomen the vote)

Nový Zéland bola prvá krajina, ktorá dala ženám právo hlasovať.

 

 

Melanie was the only person to write a letter of thanks. (the only person who wrote a letter of thanks)

Melanie bola jediná osoba, ktorá napísala ďakovný list.Zopakujte si:
1.Čo je to clause?
2. Kedy používame –ing clauses?
3. Kedy používame –ed clauses?

Použitá literatúra:
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004

Zdroje obrazkov:
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004