Súhrn všetkých slov, ktoré existujú v slovenskom jazyku, nazývame slovná zásoba.

Slovná zásoba slovenského jazyka je zaznamenaná v rôznych druhoch slovníkov slovenského jazyka, napríklad v pravopisnom slovníku, výkladovom slovníku, synonymickom slovníku, historickom slovníku, atď.


Slovnú zásobu členíme podľa:

 • častosti používania,

 • vecného významu,

 • vzťahov medzi slovami,

 • dobového výskytu,

 • citového zafarbenia,

 • pôvodu,

 • štylistickej príslušnosti,

 • spisovnosti.Vzťahy medzi slovami

Medzi jednotlivými slovami v slovnej zásobe sú určité vzťahy.


Slová podľa vzájomných vzťahov delíme na:

 • synonymá,

 • antonymá,

 • homonymá.


Synonymá

Synonymá sú rovnoznačné slová, ktoré majú rovnaký alebo podobný význam.

Príklady:

 • výborne – dobre – skvele - super

 • múdry – rozumný - rozvážny

 • luxus – prepych

 • bieda – chudoba – psota

 • bystrý – šikovný – vrtký.


Antonymá

Antonymá sú slová, ktoré majú opačný význam.

Príklady:

 • vysoký – nízky,

 • veľký – malý,

 • biela – čierna,

 • lenivosť – usilovnosť,

 • dobre – zle,

 • sladký – kyslý,

 • deň - noc.


Homonymá

Homonymá sú rovnozvučné slová, ktoré rovnako znejú, ale pomenúvajú rozdielne javy.

Príklady:

 • koruna (kráľovská) – koruna (minca),

 • výr (sova) – vír (vodný),

 • my (všetci) – mi (mne),

 • hlava (človeka) – hlava (kapusty),

 • pero (písacie) – pero (pávie),

 • rys (zviera) – rys (výkres),

 • zámok (budova) – zámok (na dverách).


 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o synonymá, antonymá alebo homonymá:


 

 

myš (zviera) – myš (PC)

homonymá

teplý - studený

antonymá

pisk - pysk

homonymá

robiť - drieť

synonymá

východ - západ

antonymá

mys - miss

homonymá

prší - leje

synonymá

pekný - škaredý

antonymá

Rím - rým

homonymá

správa - novina

synonymá

oblok - okno

synonymá

hore - dolu

antonymá

hladko - drsno

antonymá

dobyť - dobiť

homonymá

bit - byt

homonymá

pole - roľa

synonymá

veselá - smutná

antonymá

 Zopakujte si:
1. Ako delíme slová podľa vzťahov?
2. Ako nazývame slová, ktoré rovnako znejú a pritom pomenúvajú rozdielne javy?
3. Ako nazývame slová, ktoré majú opačný význam?
4. Ako nazývame slová, ktoré majú rovnaký alebo podobný význam?
5. Uveď niekoľko slov, ktoré patria medzi homonymá.
6. Uveď niekoľko slov, ktoré patria medzi synonymá.

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 10 – 12.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.