• základná charakteristika obdobia prechodu zo stredoveku k novoveku, podstatné črty tzv poľnohospodárskej civilizácie (minimálna barter väčšinou naturálneho charakteru, samozásobiteľské hospodárstva, minimálny význam peňazí, roztrieštené osídlenie)
• podmienky, príčiny a okolnosti tzv veľkých zámorských objavov, základné časové a "vecné" vymedzenie, najvýznamnejšie objavné cesty, súvislosť s ukončením vnútornej kolonizácie Európy, začiatok cca 400 rokov ekonomickej dominancie Európy a marginalizácie ostatných častí sveta
• spätný vplyv zámorských objavov na Európu
• ekonomické dôsledky zámorských objavov
• rozvoj medzinárodného obchodu
• novodobý kolonializmus, najväčšie koloniálne mocnosti, postupná zmena
• novodobé otroctvo, jeho ekonomické súvislosti (nedostatok pracovných síl)
• presun obchodných centier v Európe na severozápadnej atlantické pobrežie, konkurz stredomorských centier
• nové plodiny, možnosť špecializácie európskych poľnohospodárov, nové technológie a rast produktivity poľnohospodárstva (neskôr predpoklad rozvoja priemyslu)
• cenová revolúcia (prvá inflácia, stagnácia / pokles reálnych "miezd" koncom 16. storočia), v dôsledku čoho pokles životnej úrovne koncom 16. storočia
• prvá novodobá "globalizácie", násilná transplantácie európskej kultúry a náboženstva
• spochybnenie niektorých dogiem (význam tzv protestantskej etiky na rozvoj kapitalizmu v koncepte M. Webera)
• odlišný vývoj v rôznych krajinách (Španielsko, Portugalsko vs. Holandsko, Anglicko vs. Taliansko a stredná Európa)
• súvislosť vyššie uvedeného s reformáciou a "myšlienkovým" prostredím nakloneným k postupnej deštrukcii existujúceho sociálno-ekonomického usporiadania, nárast obchodu, početnej vzostup meštianstva a následný rast jeho ekonomického a politického vplyvu, vyústenie v tzv buržoáznych revolúciách (kedy, kde a prečo vtedy - holandská, anglická, americká, francúzska)
• rast poľnohospodárskej produkcie ako obchodného artiklu, rozvoj produktivity poľnohospodárstva v okolí obchodných centier, nárast významu peňazí ako prostriedku výmeny (základ tzv komerčné revolúcie), prvý "globálne" komerčné organizácie
• vznik prvých manufaktúr v oblastiach s najvyspelejším poľnohospodárstva a obchodom, zárodky neskoršieho priemyslu
• rozmach ekonomického nacionalizmu v podobe ochranárskych opatrení, vznik prvých novodobých ekonomických teórií - merkantilismus (Colbert), fysiokratismus (Quesnay)