Významné prvky trojuholníka sú:

 

  • stredná priečka trojuholníka

  • ťažnice trojuholníka

  • ťažisko trojuholníka. 

Stredná priečka trojuholníka

 

Stredná priečka trojuholníka je úsečka určená stredmi jeho strán.

 

 

Stredná priečka trojuholníka je rovnobežná s treťou stranou trojuholníka.

 

A1B1 | | AB,

B1C1 | | BC,

C1A1 | | AC

 

Zdroj: Dana Rosiarová

 

Dĺžka strednej priečky trojuholníka sa rovná polovici dĺžky tej strany trojuholníka, s ktorou je rovnobežná.

 

|A1B1| = 1/2 |AB|

|B1C1| = 1/2 |BC|

|A1C1| = 1/2 |AC|

 


 

Ťažnice trojuholníka

 

Ťažnica trojuholníka je úsečka určená vrcholom a stredom protiľahlej strany trojuholníka.

 

Každý trojuholník má 3 ťažnice. Sú to úsečky ta, tb, tc.


Zdroj: Dana Rosiarová

 

 

 

Ťažisko trojuholníka

 

Tri ťažnice trojuholníka sa pretínajú v jednom bode, ktorý nazývame ťažisko. Ťažisko označujeme písmenom T.

 

Ťažnice trojuholníka sa pretínajú v ťažisku. Ťažisko rozdeľuje každú ťažnicu na dve úsečky, pomer ich dĺžok je 2 : 1.

 

|BT| = 2 . |TB1|

|AT| = 2 . |TA1|

|CT| = 2 . |TC1|


Zdroj: Dana Rosiarová

 

 

 Zopakujte si:
1. Vymenuj významné prvky trojuholníka.

2. Narysuj ľubovoľný trojuholník ABC. Zostrojte v danom trojuholníku stredné priečky, ťažnice a ťažisko.

Použitá literatúra:
Matematika pre 7. ročník základných škôl 2. časť

Vlastné poznámky