Významné hydroxidy

       hydroxidy sú podobne ako kyseliny využívané nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach, stavebníctve, a pod.

       medzi najviac využívané hydroxidy patria:

       hydroxid sodný

       hydroxid draselný

       hydroxid vápenatý

       hydroxid amónny

 

Hydroxid sodný (NaOH)

Hydroxid draselný (KOH)

       sú to biele tuhé látky, vo vode veľmi dobre rozpustné,

       hygroskopické látky, pohlcujú vlhkosť a oxid uhličitý zo vzduchu,

       uskladňujú sa v dobre tesniacich nádobách,

       používajú sa pri výrobe mydiel, papiera, chemikálii, na čistenie olejov a tukov, čistení odpadov,

       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hydroxid sodnýpredávajú sa vo forme granuliek a šupiniek

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hydroxid sodný   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hydroxid sodný                              

 

 

Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)

       je biela tuhá látka, východiskovou látkou na jeho výrobu je prírodný vápenec a takto sa pripravuje pálené vápno:

CaCO3 à CaO + CO2

       z páleného vápna sa vyrába hasené vápno:

CaO + H2O à Ca(OH)2

       používa sa v stavebníctve na výrobu vápennej malty, poľnohospodárstve na vápnenie kyslých pôd, v potravinárstve pri výrobe cukru a výrobe sódy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hydroxid vápenatý       https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Chaux_hydraulique_naturelle_et_eau.JPG/170px-Chaux_hydraulique_naturelle_et_eau.JPG     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Throwel_in_a_bucket.JPG/170px-Throwel_in_a_bucket.JPG

Hydroxid vápenatý                              Hasené vápno                          Malta

 

Hydroxid amóny (NH4OH)

       je známy len vo vodnom roztoku, vzniká pri rozpúšťaní zapáchajúceho plynného amoniaku vo vode:

NH3 + H2O à NH4OH

AMONIAK NH3

       dráždi dýchacie cesty, dusí a pôsobí leptavo,

       používa sa na výrobu mnohých chemikálií,

       vo vode sa veľmi dobre rozpúšťa na roztok s obchodným názvom čpavok – obsahuje asi 25% amoniaku

Súvisiaci obrázok                 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hydroxid amónny

 

 

Prvá pomoc

       hydroxidy sú žieraviny, majú leptavé účinky a spôsobujú rany, ktoré sa ťažko hoja,

       pri práci s nimi musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia,

       ak by došlo k poleptaniu hydroxidom, musíme okamžite postihnuté miesto opláchnuť prúdom studenej vodyZopakujte si:
1. Aký je chemický vzorec hydroxidu draselného?
2. Načo sa používa hydroxid sodný?
3. Aká je rovnica vzniku páleného vápna?
4. Kde sa používa amoniak?
5. Popíšete prvú pomoc pri poleptaní hydroxidom.


Použitá literatúra:
Vicenová, H.: Chémia pre 8. Ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 3. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2011. s. 12-13. ISBN 978-80-8091-310-6


Zdroje obrazkov:
http://www.efarby.sk/hydroxid-sodny-p1592.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD
http://www.mujplan.cz/postupy/ostatni/cisteni-odpadu/hydroxid-sodny/.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_v%C3%A1penat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amoniak
http://www.waters.com/1/1/4071-044-125ml-ammonia-nh3.html.