Slovo = základná jednotka slovnej zásoby - skupina hlások -> tvorí ustálený celok -> význam
Súslovie = ustálenej spojenie viac slov
Frazálnej spojenie = celok má iný význam ako je význam jednotlivých zložiek (príslovie)
Slovná zásoba: aktívny X pasívne
U významu slov rozlišujeme:
Obsah = súbor významových rysov (zložiek), na ktoré možno význam slova rozložiť
Rozsah = daný počtom javov vykazujúcich stanovenej významové rysy

Zmeny slovného významu:
a) zužovanie
b) rozširovanie
c) zhoršeniu významu
d) prenášanie pomenovanie - vzniká prenesený význam / hlava -> ľudské časť tela x hlava štátu /
- Metafora = prenesené pomenovanie na základe podobnosti predmetu, javu. Často sa používa v poézii
- Metonymie = prenesené pomenovanie na základe vonkajšej alebo vnútornej konzistentnosti / divadlo búrilo ... /
- Synekdocha = prenesené pomenovanie na základe časti ako celku / vrátil sa pod strechu -> do domu /

Hyperbola = zvláštne spôsoby použitia slov, citové zafarbenie
Irónie = citové zaujatie
Eufemizmus = zjemňujúci pomenovanie skutočnosti