Jedince majú rovanké druhové vlastnosti .
Majú však rozdielne osobité vlastnosti.
-vplýva na to aj prostredie
- prispôsobenie sa prostrediu je nededičné = nededičná premenlivosť

MUTÁCIE
-niekedy ( napriklad vplyvom radiokatívnych látok ) sa naruší stavba chromozómov a DNA - 
nastanú zmeny v génoch. 
- tieto sú dedičné - dedičná premenlivosť
- väčšina mutácii je škodlivá až smrteľná
niektoré majú veľký význam pre evolúciu

ŠLACHTENIE
využíva dedičnosť a prmenlivosť
Robí sa výber najlepších jedincov, krížia sa a získavajú sa nové odrody
rastlín a plemien zvierat.
Človeka ohrozujú dedičné choroby, pri ich výskyte sa navštevuje genetická poradňa

DOWNOW SYNDRÓM
znaky:
sploštená tvárm šikmo položené oči, široké ruky, krátke prsty, otvorené ústa, veľký jazyk,
malé uši,
- chromozómová porucha
- v 21 páre sú 3 chormozomy namiesto 2

EDWARDSOW SYNDROM
95% zomrie počas vnútromaternicového vývinu
Typické sú ťažké poruchy srdca

KLINEFELTEROV SYNDROM
-vyvinutý hrudník
-nefunkčné semenniky
-strata ochlpenia
-ženské ochlpenie
( muž )

TURNEROV SYNDROM
- bez menštruácie
navyvinutý hrudník
nevyvinuté vaječníky
hnedé škvrny
(žena)