Predložka je neohybný slovný druh, ktorý vyjadruje určitý vzťah podstatného mena, zámena alebo číslovky k nadradeným slovesám, prídavným menám alebo podstatným menám, ako odraz mimojazykových vzťahov vecí k iným veciam, procesom či príznakom. Predložky sú neohybný slovný druh a nemajú vlastnosť vetného člena.

 

V slovenčine stoja predložky vždy pred slovom, ku ktorému patria, v nemčine stojí väčšina predložiek tiež pred slovom, no niektoré stoja i za ním. Za slovom môžu stáť predložky gegenüber, nach, wegen, zufolge atď.

 

Podobne ako v slovenčine, aj v nemčine sa riadi pád podstatného mena podľa predložky. Toto spájanie predložky s určitým pádom je pevné a volá sa predložková väzba. Niektoré predložky sa viažu i s dvoma pádmi. Predložky s tým istým významom nemajú vždy v nemčine aj v slovenčine tú istú väzbu.

 


Tá istá predložka môže mať v nemčine i viacero významov, preto sa do slovenčiny prekladá podľa kontextu.

 

Napr. predložka in znamená v, do, o, za, počas

 

Ich gehe in die Schule.

Ja idem do školy.

 

Wir sind schon alle in der Schule.

My sme už všetci v škole.

 

Ich komme in zwei Stunden.

Ja prídem o dve hodiny.Tak isto slovenské predložky môžu mať v nemčine viacero ekvivalentov.

 

Napr. predložka na má v nemčime tvar an, auf, in, nach

 

Das Bild hängt an der Wand.

Obraz visí na stene.

 

Das Heft ist auf dem Tisch.

Zošit je na stole.

 

Sie fragt nach dem Weg.

Ona sa pýta na cestu.

 

Peter geht ins Konzert.

Peter ide na koncert.

 


 

V nemčine sa s 3. Pádom viažu nasledovné predložky:

 

aus – z,zo

 

Maria kommt aus dem Kino.

Mária prichádza z kina.

 


 

bei – pri, u, za

 

Ich wohne bei der Post.

Ja bývam pri pošte.

 


 

mit – s, so

 

Martin fährt mit der Tante nach Italien.

Martin cestuje s tetou do Talianska.

 


 

nach – po, podľa, do

 

Nach dem Essen trinkt er ein Bier.

Po jedle on pije jedno pivo.

 


 

von – od, z, zo, o

 

Das Bild fällt von der Wand.

Obraz spadol zo steny.

 


 

zu – k, ku, na, pre, po, za

 

Peter geht zum Bahnhof.

Peter ide na stanicu.

 


 

V nemčine sa so 4. Pádom viažu nasledovné predložky:


durch – cez, po, prostredníctvom

 

Der Zug fährt durch den Tunel.

Vlak ide cez tunel.

 


 

für – pre, za, na

 

Das ist nicht für Kinder.

To nie je pre deti.

 


 

gegen – proti, voči, za, okolo

 

Was hast du gegen mich?

Čo máš proti mne?

 


 

ohne – bez

 

Ohne dich kann ich nicht leben.

Bez teba nemôžem žiť.

 


 

um – o, okolo, za, v

 

Der Bus biegt um die Ecke.

Autobus zabočil za roh.

 


 

Predložky s 3. a 4. pádom sú:

 

an – na zvislej ploche

 

Das Bild hängt an der Wand.

Obraz visí na stene.

 


 

auf – na vodorovnej ploche

 

Das Heft liegt auf dem Tisch.

Zošit leží na stole.

 


 

in – v, do

 

Er ist jetzd im Kino.

On je teraz v kine.

 


 

neben – vedľa

 

Die Vase steht neben dem Schrank.

Váza stojí vedľa skrine.

 


 

zwischen – medzi

 

Setzt dich zwischen mich und meine Schwester!

 

 

 

Sadni si medzi mňa a moju sestru!

 


 

vor – pred

 

Vor mir stehen noch Leute.

Predo mnou sú ešte ľudia.

 


 

hinter – za

 

Setz dich hinter mich!

Sadni si za mňa!

 


 

unter – pod

 

Unter dem Tisch liegt die Katze.

Pod stolom leží mačka.

 


 

über – nad

 

Er wohnt über dem Fluβ.

On býva nad riekou. 

Po týchto predložkách stojí na otázku kde? 3. pád a na otázku kam 4. Pád

 

Zvláštnosťou nemeckých predložiek je, že v jednotnom čísle môžu splývať s členom, ak na ňom nie je dôraz.


 

Napr.

 

Petra geht heute ins Kino.

Petra dnes ide do kina.Zopakujte si:
1. Aké je postavenie predložiek v nemčine?
2. Vymenujte predložky s 3. pádom!
3. Uveďte príklad predložky so 4. pádom a jej použitie vo vete!
4. Kedy použijeme po predložke auf 3. pád a kedy 4. pád?
5. Uveďte príklad splynutia predložky s členom!

Použitá literatúra:
Zmaturuj z nemeckého jazyka.
Themen aktuell 1
Príručná gramatika nemčiny