Potravou živočíchy prijímajú potrebné látky a energiu. Potrava obsahuje živiny:

-          Organické látky (cukry, tuky, bielkoviny)

-          Anorganické látky (voda, minerálne látky, vitanímy)

Charakteristika živočíchov:

-          sú heterotrofné organizmy

-          patria medzi konzumentov

-          príjem a spracovanie potravy zabezpečuje – tráviaca sústava TS (je odlišná podľa druhu potravy):

§  bylinožravce – rastlinná potrava (semená, plody, listy)

§  mäsožravce – (iné živočíchy, trus)

§  všežravce – (zmiešaná potrava – rastlinná i živočíšna)

 

Najjednoduchšie bezstavovce – pŕhlivce – majú jeden ústny otvor, ktorý slúži na prijímanie a vylučovanie potravy

Nezmar hnedý (www.e-ucebnice.sk)

 

Ostatné bezstavovce ako sú napr. mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce a stavovce (ryby, plazy, obojživelníky, vtáky, cicavce) – majú tráviacu rúru (dva otvory)

Tráviaca sústava: ústna dutina, hltan, pažerák, žalúdok, črevo (tenké, hrubé) a análny otvor

 

-          V tráviacej sústava prebieha:

o    Trávenie potravy (rozklad potravy)

§  mechanické (ústna dutina)

§  chemické (pôsobením enzýmov)

§  zvláštne – mimotelové trávenie (pavúky)

 

Mimotelové trávenie (sk.wikipedia.org)

o    Vstrebávanie dôležitých látok (prechod látok do telových tekutín)

-          Prispôsobenie spôsobu prijímania a spracovania potravy:

o   mäsožravé stavovce – ostré pazúry, výrazné očné zuby, potravu trhajú, jednoduchý žalúdok - trávenie kostí, svalov, šliach

     

Vlk (dc-mb.blog.cz)

o   bylinožravé stavovce – široké stoličky, dobre vyvinuté slinné žľazy, majú zložený žalúdok, dlhé tenké črevo

     

Srna (www.myslivecke-forum.cz)

 

 Zopakujte si:
1. Aké základné živiny obsahuje potrava žiovčíchov?
2. Popíšte tráviacu sústavu živočíchov.
3. Aké typy trávenia potravy poznáme?
4. Aké sú rozdiely prijímania potravy medzi mäsožravcami a bylinožravcami?


Použitá literatúra:
Hantabálová, I. - Uhereková, M. – Čumová,K. – Zvončeková, V.: Prírodopis pre 9.ročník základných škôl. 1.vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. 2003. ISBN 80-10-00004-3
Uhereková, M. – Trévaiová, I. – Piknová, Z. a spol.: Biológia pre 9.ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemčorným štúdiom. 1.vyd. Prievidza: združenie EDUCO. 2012. ISBN 978-80-89431-34-2


Zdroje obrazkov:
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/drobn_vodn_ivochy__phlivce.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mimotelov%C3%A9_tr%C3%A1venie
http://tn.nova.cz/clanek/indiansky-horoskop-jste-vlk-nebo-se-ve-vas-skryva-bobr.html ->(www.Isifa.com)
http://www.loveckeforum.info/viewtopic.php?f=9&t=1709&start=360