• Rastliny rovnako ako všetky organizmy potrebujú na svoj život živiny a energiu.
 • Z pôdy získavajú koreňmi vodu a v nej rozpustené živiny – anorganické látky soli.
 • Zo vzduchu prijímajú listami oxid uhličitý

Autotrofná výživa = výživa zelených rastlín

Rastliny sú nezávislé od iných organizmov, sú schopné produkovať organické látky a preto o nich hovoríme aj, že sú sebestačné.  Proces premeny anorganických látok na látky organické nazývame fotosyntéza.

 • Fotosyntézou vytvárajú organické látky z anorganických.

www.komenskeho66.cz

              

 • Oxid uhličitý zo vzduchu vniká do listov cez prieduchy.
 • Voda z pôdy postupuje cievnými o zväzkami z koreňov  do stonky a listov.
 • Voda a oxid uhličitý sa menia v chloroplastoch zložitými chemickými reakciami na jednoduchý cukor –glukóza a kyslík, ktorý sa uvoľňuje do vzduchu.
 • Rastliny ďalej menia glukózu na zložitý cukor – škrob, ktorý sa ukladá ako zásobná látka v koreňoch a hľuzách rastlín. 

Heterotrofná výživa:

 • Niektoré rastliny získavajú organické látky rozkladom odumretých organizmov (niektoré druhy orchideí) – saprofyticky alebo zo živých organizmov –paraziticky (napr. záraza).

                        

Orchidea (polopate.sk)                                          Záraza (www.biolib.cz)

Sú aj rastliny, ktoré sa živia autotrofne i heterotrofne:

 •  Poloparazitické rastliny – napr. imelo biele. Tvorí organické látky, ale vodu i anorganické látky odoberá z hostiteľskej rastliny.

Imelo biele (spravatanap.sk)

 • 2. Mäsožravé rastliny- napr. rosička okrúhlolistá. Vyživuje sa autotrofne i heterotrofne.

             

Rosička okruhlolistá (www.nahuby.sk)

 

Dýchanie:

 • Rastliny tak ako iné organizmy pri dýchaní prijímajú kyslík a uvoľňujú oxid uhličitý.
 • Pri procese dýchania sa energia uvoľňuje v dôsledku rozkladu organických látok – cukru glukózy – na jednoduché anorganické látky – oxid uhličitý a vodu.
 • Dýchanie je opakom fotosyntézy, ide o reakciu pri ktorej sa energia uvoľňuje.

                      

 • Výmenu plynov umožňujú prieduchy v listoch. Dýchajú všetky časti rastlinného tela – korene, plody i semená - odlišná je však intenzita dýchania jednotlivých orgánov.

 

Význam fotosyntézy a dýchania:

FOTOSYNTÉZA:

 • produkcia organických látok
 •  uvoľňovanie kyslíka do vzduchu

DÝCHANIE:

 •  uvoľňovanie energie na rast, príjem živín, rozmnožovanie a iné životné funkcie

 Zopakujte si:
1. Aké spôsoby výživy rastlín poznáme?
2. Čo je fotosyntéza?
3. Charakterizujte proces dýchania.
4. Aký je význam fotosyntézy a dýchania?


Použitá literatúra:
Hantabálová, I. - Uhereková, M. – Čumová,K. – Zvončeková, V.: Prírodopis pre 9.ročník základných škôl. 1.vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. 2003. ISBN 80-10-00004-3
Uhereková, M. – Trévaiová, I. – Piknová, Z. a spol.: Biológia pre 9.ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemčorným štúdiom. 1.vyd. Prievidza: združenie EDUCO. 2012. ISBN 978-80-89431-34-2


Zdroje obrazkov:
http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/sacharidy.html.
http://spravatanap.sk/web/index.php/11-aktualne/290-imelo-biele-jeden-zo-symbolov-vianoc.
http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=197360.
http://polopate.sk/orchidea-starostlivost-presadzanie-zalievanie-hnojenie/.
http://www.biolib.cz/cz/image/id4774/.