Slovenská renesančná a humanistická literatúra (15001650) sa rozvíjala v nepriaznivom období:

  • turecké vpády,

  • protihabskurské šľachtické povstania,

  • reformácia a protireformácia (spory medzi katolíkmi a evanjelikmi),

  • zakladanie kníhtlačiarní a knižníc (Bardejov),

  • kráľ Matej Korvín –  veľká osobnosť doby  - založil 1. univerzitu r. 1465: Academia Istropolitana,

  • literárne jazyky: latinčina, biblická čeština – liturgický jazyk evanjelikov, slovakizovaná čeština-katolíci.

JAKUB JAKOBEUS:

Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa

Latinská báseň s národno-vlasteneckými myšlienkami. Personifikovaná postava ubiedenej Matky Slovákov plače nad strašným osudom svojím a svojich detí a rozpráva Kristovi o pohromách, o vojnách, o more, o tureckých nájazdoch. Táto skladba je prvý národný slovenský epos.

MARTIN RAKOVSKÝ:

O spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach

Po latinsky napísaná veršovaná skladba. Autor sa zamýšľa nad sociálnymi rozdielmi medzi ľuďmi. Uvažuje, ktoré spoločenské vrstvy sú prospešnejšie pre štát. Boháči – lakomí, chamtiví, zdierajú iných. Chudobní – závidí, ale je neschopný, chudoba mu bráni v aktivite, v činnosti. Autor vyzdvihuje ideál zlatej strednej cesty (stredná vrstva je najviac prospešná štátu)

O svetskej vrchnosti – po latinsky napísaná veršovaná skladba. Objasňuje vzorový model spravodlivého panovníka.

Ukážka:

M.  Rakovský – O spoločenských vrstvách v štáte...

 

Povedz však, odkiaľ prichádza táto najväčšia zhuba
štátov a kde je jej prameň, odkiaľ má pôvod ten mor.
Toto sú príčiny hlavné, ty z mála slov pochop však viacej:
Veliká ctižiadosť ľudí, nesmierny po zisku hlad,
nerovnosť, násilie, pýcha, egoizmus a špatnosť,
zmýšľanie mrzké, ten radca najhorších vecí a strach.
Krem toho pohana zhubná, čo trápi nevinné mysle,
ako aj občanov nízkych, šliapucich šľachticom česť.
Konečne moc, čo hľadí sa na ňu závistným zrakom;
vždycky je hotová stredným ľuďom byť strojkyňou škôd.
Príčiny tieto nech odstránia králi, tým odstránia činnosť
týchto a zakážuc vzburu budú si spravovať štát.
Po štvrté, úskočnosť, ako aj spôsoby tyranskej vlády
kráľovským štátom sú často príčinou neistých zmien...

 

MARTIN BOŠŇÁK:

Píseň o zámku Muránskemo dobývaní Muránskeho zámku

Píseň o Sigetském zámku - anonym rozpráva v historickej piesni o obliehaní sigetskej pevnosti, ktorá padla do rúk Turkov pre zradu puškára. Nachádza sa tu motív ženy bojujúcej v mužskom prestrojení, čo je reakciou na rytiersku európsku epiku.

JÁN SILVÁN:

Marnost na všem znám a vidím - báseň

V tomto diele je už nástup baroka, všetko pozemské je pominuteľné- fyzická krása, majetok. Zmysel má len posmrtný život.

  
PAVEL KYRMEZER:

Komedia česká o bohatci a Lazarovi – hra spracováva biblický príbeh o nadutom boháčovi, ktorý nechce zmierniť biedu chudobného Lazara ani omrvinkami zo svojho blahobytného stola, preto ha smrť prekvapí počas hodovania a čerti ho odvlečú do pekla. Biedneho Lazara odnesú anjeli do neba k Abrahámovi, čo dodáva hre črtu alegorickosti.

Komedia nová o vdove – hra poukazuje na spoločenskú priepasť medzi boháčmi (chamtivý kupec) a chudobou (vdova, vandrovný tovariš, súkenník), na pozadí biblickej udalosti odsudzuje chamtivého úžerníckeho kupca, ktorý bezohľadne vymáha dlh od chudobnej vdovy. Ráchel pomôže prorok, ktorý jej rozmnoží olej a ona za jeho predaj utŕži peniaze na vyplatenie dlhu.

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 2. 1998. Enigma Nitra. ISBN 80-85471-52-3

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-95-7

MATURUJEM ZO SLOVENČINY. 1. vyd. 2000. SPN Bratislava. ISBN 80-08-03154-9

MAZÁK, P. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry 2. Novšia literatúra. 1. vyd. 1984. SPN Bratislava. ISBN 67-149-84

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava, ISBN 978-80-8089-065-0

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 2. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-7358-028-4

Kocúrkovo.http://www.ssag.sk/SSAG%20study/SJL/kocurkovo.pdf.(citované 12.8.2016)

Súkromné materiály autorky