JOZEF IGNÁC BAJZA -  bol prozaik, básnik, autor náučných náboženských spisov, vášnivý polemik v otázkach slovenského spisovného, resp. literárneho jazyka. Patril k hlavným predstaviteľom slovenskej osvietenskej klasicistickej literatúry. Svojím úsilím o časomerný verš sa zase zaradil medzi priekopníkov klasicistických tendencií vo vývine našej poézie, čím zásadne ovplyvnil vývin slovenskej poézie na prelome 18. a 19. storočia. Autor prvého pôvodného slovenského románu. Patrí mu prvenstvo v zavádzaní nových literárnych žánrov a tém do našej literatúry. Bajzov román bol v danom čase významným literárnym činom a posunul slovenskú literatúru výrazne dopredu. 

Literárne diela

·       René mládenca príhody a skúsenosti I. a II. diel, prvý slovenský román (druhý diel nevyšiel kvôli cirkevnej cenzúre; rukopis diela sa stratil a známe sú len dva nedotlačené výtlačky)

·       Slovenské dvojnásobné epigrammata

René mládenca príhody a skúsenosti:

·       Dvojzväzkový osvietenský výchovný román, ktorým J. I. Bajza vyjadril svoju podporu reformám Jozefa II.

·       Je to vôbec prvý román v slovenskej literatúre, ktorý navyše zohral dôležitú úlohu pri riešení otázky slovenského spisovného jazyka.

·       Román má dve časti.

·       Obsahom je Reného cesta za poznaním, čo predznamenáva už samotné meno hlavného hrdinu (znovuzrodený, resp. znovunájdenie svojej minulosti). 

Hlavné postavy:

René – syn talianskeho obchodníka, Van Stiphout – Reného vychovávateľ a sprievodca na cestách, kňaz, Don Varlet – Reného otec, taliansky obchodník, Fatima – Reného stratená sestra, tripoliský paša – správca Tripolisu, Hadixa – Reného láska, mufti – Hadixin otec, mohamedánsky patriarcha

 1. časť románu:

·       Prvý diel románu je typický dobrodružno-sentimentálny cestopisný román, s výraznou náučnou tendenciou. Tento typ románu bol v európskej literatúre známy už od 17. storočia. Obsahuje teda didaktické prvky, výchovné.

·       Opisuje zážitky z cesty po svete, ako ich zažil René, syn benátskeho kupca, spolu so svojím pomocníkom Van Shiphoutom, keď hľadal svoju sestru Fatimu.

·       René prežíva množstvo exotických príhod, dobrodružstiev, stroskotá na mori, dostáva sa do otroctva a podľahne vášnivej láske k Hadixe.

·       Napokon nachádza nielen sestru, ale aj matku.

·       V závere prekvapivo opúšťa svoju lásku a odchádza na ďalšiu cestu, aby spoznal svoje povolanie.

Príbeh 1. časti románu:

V prvom zväzku románu René odchádza so svojim spoločníkom  Van Stiphoutom od benátskeho obchodníka Dona Varleta do cudziny, do Tripolisu di Sorii – prístavného mesta na pobreží Sýrie. Má v úmysle priviesť sestru  Fatimu, od ktorej ho tragické udalosti ešte v detskom veku oddelili. Nachádzajú ju na dvore tripolského pašu, no unáša ju zbojník Aboris. René s Van Stiphoutom ju hľadajú, no na mori ich prekvapí silná búrka a stroskotajú. Búrka ich rozdelí, René sa ocitne v Egypte. Tu zažíva rôzne dobrodružstvá,  spoznáva vodné potvory – vodné kone (hroch), krokodílov, dozvedá sa čo to o mumifikácii.  Mufti – najvyšší sudca, vykladač zákonov ho poverí vyučovať jeho syna s obyčajami kultúrnejšieho sveta ako je ten v ktorom sa práve nachádzajú. Po krátkom čase pribudne Renému okrem žiaka aj žiačka – muftiho krásna dcéra Hadixa, ktorá sa do neho zaľúbi. Tá od neho žiada, aby sa obrátil na mohamedánsku vieru. René však odmieta. Neskôr sa presvedčí o úprimnosti jej lásky, a zisťuje, že pred ním stojí tá, s ktorou bol ešte v detstve zasnúbený. Muftiho lekár zaľúbený do Hadixy sa dozvie o ich tajnej láske a snaží sa ich rozdeliť. Pokúsi sa Reného otráviť. Svojimi intrigami sa mu podarí dostať oboch zaľúbencov do väzenia. Medzi tým Van Stiphout nájde Fatimu, dovedie ju do Benátok. Odhalí sa, že Don Varlet je otcom Reného a Fatimy. Tu sa Bajza vracia opäť k Renému. Múdra Hadixa odhalí lekárove podvody a René a Hadixa sú zachránení. René odchádza do Benátok s tým, že sa pre Hadixu vráti. K Donovi Varletovi dorazí René s neznámou ženou, ktorá ho liečila, keď sa ho lekár pokúsil otravou pripraviť o život. Don Varlet v nej spoznáva svoju manželku a matku  Reného a Fatimy. Do Benátok dorazí aj Hadixa,  ktorá za Reném  utiekla. Týmto sa dej prvého dielu uzaviera.

2.     časť románu:

J. I. Bajza prvý diel organicky nenapojil na ten druhý, v ktorom sa René opäť vydáva na cesty s Van Stiphoutom.  Už však nemieria do orientu, cesty ich zavedú aj na Slovensko. Obe časti sú spojené postavou Reného a jeho spoločníka Van Stiphouta, ako aj prvými vetami prvého príbehu (René sa opäť vydáva na cesty) z druhého zväzku. V prvom zväzku je J. I. Bajza v kritike miernejší, kritickejší tón zvolil až v druhej časti, ktorá pozostáva z radu epizód, bez súvislého deja.

·       Zatiaľ čo prvý zväzok má ťažisko vo vymyslených dobrodružstvách hlavného hrdinu, druhý je výsledkom bystrého pozorovania konkrétnej skutočnosti.

·       Je zameraný výlučne výchovne a kriticky.

·       Táto časť nemá súvislú dejovú líniu.

·       Tvoria ju jednotlivé epizódy z ciest Reného po Slovensku.

·       René, ako nezaujatý cudzinec, v ňom nielen opisuje, ale aj súdi život na Slovensku.

·       Výrazne satiricky vykresľuje konkrétne obrazy zo života, ktorými poukazuje na hlavné problémy a prežitky spoločnosti, napr. poverčivosť, prázdnu pompéznosť náboženských úkonov, spôsoby žobravých mníchov, alkoholizmus, biedu a majetkové rozdiely a i.

·       Za jednotlivými obrazmi cítiť konkrétne reformné nariadenia Jozefa II.

·       Považuje sa za nielen najodvážnejšiu, ale aj umelecky najpôsobivejšiu kritiku vtedajšej doby.

·       Tlač 2. dielu románu bola v roku 1785 ma príkaz cirkevnej vrchnosti pozastavená.

 

Príbehy 2. časti románu:

René prichádza na Slovensko (Bratislava, Trnava, Považie). Všíma si tu biedu, zaostalosť, ale aj nedostatky v živote slovenského človeka, keď napr. na dedinských hodoch kritizuje alkoholizmus, poverčivosť ľudu a pod. Pomery na Slovensku mu osvetľuje tzv. tovariš cesty, ktorý sa k Renému cestou pripája. V 2. diele autor podporuje aj reformy Jozefa II., hlavne zrušenie nevoľníctva (zastáva sa sedliakov ako jednej z najpotrebnejších sociálnych vrstiev spoločnosti, kritizuje neobmedzenú moc zemianstva) a zrušenie žobravých mníšskych rádov (ironizuje mníšky, ktoré síce žobrú, ale ich stôl sa prehýba pod množstvom vyberaného jedla). Kritizuje tu aj zbytočný prepych šľachty a tiež neporiadok v cirkvi, napr. jej kupčenie s odpustkami a pozostatkami svätých. Tlač 2. dielu románu cirkev pozastavila, a preto sa román končí doslova uprostred vety. J. I. Bajza v románe poukazuje na nevyhnutnosť rozpadu feudálnych pomerov, ostro v ňom kritizuje človeka osvieteneckej doby a vyslovuje sa  proti biede a útlaku poddaných.

Bajzov pokus o uzákonenie spisovného jazyka:

Ako prvý sa pokúsil o kodifikáciu slovenského jazyka. Jeho gramatika však nebola akceptovaná. J. I. Bajza nebol jazykovedec. Vytvoril vlastný jazyk ovplyvnený jednak češtinou, jednak jeho vlastnou hovorovou slovenčinou a viacerými ďalšími jazykmi - moravský, poľský, chorvátsky, rusnácky. Používal napr. g namiesto j, a w namiesto v. Týmto jazykom napísal J. I. Bajza napr. aj prvý slovenský román - René mládenca príhody a skúsenosti z roku 1783.

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 2. 1998. Enigma Nitra. ISBN 80-85471-52-3

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-95-7

MATURUJEM ZO SLOVENČINY. 1. vyd. 2000. SPN Bratislava. ISBN 80-08-03154-9

MAZÁK, P. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry 2. Novšia literatúra. 1. vyd. 1984. SPN Bratislava. ISBN 67-149-84

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava, ISBN 978-80-8089-065-0

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 2. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-7358-028-4

Kocúrkovo. http://www.ssag.sk/SSAG%20study/SJL/kocurkovo.pdf (citované 12.8.206)

Súkromné materiály autorky